Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 17138Verkeersbesluiten

Logo Valkenburg aan de GeulVerkeersbesluit instellen parkeerverbod Stationsweg Houthem

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Uit het oogpunt van

  • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen.

  • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Het gewenst is om

Parkeervakken in te richten aan de westzijde van de Stationsweg te Houthem en een parkeerverbod aan de oostzijde.

Motivering

Op de Stationsweg is sprake van een rommelig verkeersbeeld. Er zijn geen parkeerplaatsen aanwezig en er wordt dan ook wisselend geparkeerd. Dit levert onwenselijke en onoverzichtelijke situaties op voor alle weggebruikers.

Bebording parkeerverbod

Bij de entree van de Stationsweg, komende vanaf Sint Gerlach, zal aan de rechterzijde (oostzijde) het bord E01 (parkeerverbod) geplaatst worden. Dit bord wordt eveneens geplaatst ter hoogte van de spoorwegovergang aan de oostzijde.

Belangenafweging

De hernieuwde inrichting van de Stationsweg, waaronder het inrichten van parkeervakken aan één zijde en een parkeerverbod aan de andere zijde, is besproken tussen dorpsraad Houthem-Sint Gerlach en directe belanghebbenden. Er is overeenstemming bereikt om aan de westzijde van de Stationsweg (tussen Sint Gerlach en spoorwegovergang) parkeervakken in te richten en aan de oostzijde een parkeerverbod.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie, basiseenheid Heuvelland.

Besluiten

  • I.Tot het instellen van een eenzijdig parkeerverbod aan de Stationsweg te Houthem, komende vanaf Sint Gerlach tot aan de spoorwegovergang aan de oostzijde.

  • II.Een en ander door het plaatsen van het bebording E01.

  • III.Te bepalen dat bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door middel van publicatie in de Staatscourant.

Valkenburg aan de Geul, 16 mei 2014

Namens het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

Ing. A.M.Y. Damen

Beleidsmedewerker afdeling Wonen en Leven

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6600 AZ Valkenburg aan de Geul. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • a.naam en adres;

  • b.de dagtekening;

  • c.omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is: Verkeersbesluit ‘Instellen parkeerverbod Stationsweg’

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.