Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 1683Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Besluit omgevingsvergunning KRW maatregelen Buiten Ooij, Ubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

De aanvraag betreft het uitvoeren van Kaderrichtlijn Water maatregelen, die moeten leiden tot aanpassing van het peilbeheer in de Uiterwaarden van Ooij (Buiten Ooij).

De omgevingsvergunning is verleend voor de volgende activiteiten:

  • het uitvoeren van werken en werkzaamheden;

  • het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Het besluit omgevingsvergunning OV-2013-078 en bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2014 tot en met 6 maart 2014 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Tevens is het besluit en bijbehorende stukken op de gemeentelijke website in te zien en te downloaden.

Het onderdeel dat de activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' betreft is digitaal te raadplegen op de landelijke website: http:\www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0282.PbBuKrwbuitenooi-VSG1.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • De adviseurs die gebruik maken hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brenhgen over de ontwerp beschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningsrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.