Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoutenStaatscourant 2014, 15869Verkeersbesluiten

Logo HoutenVERKEERSBESLUIT

Onderwerp: verkeersmaatregelen Veerwagenweg en omgeving en Heemsteedseweg

Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

gelet op de doelstellingen en de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

het Wegverkeer (BABW),

OVERWEGENDE :

Veerwagenweg en omgeving

dat tussen De Rede en het Amsterdam-Rijnkanaal rondom de Veerwagenweg een sportgebied is gerealiseerd met diverse sportvelden en een multifunctioneel clubgebouw;

dat dit gebied vooral bedoeld is om te recreëren en er daardoor is besloten om de Veerwagenweg vanaf De Rede niet langer open te stellen voor autoverkeer en landbouwverkeer, maar uitsluitend voor (brom-)fietsers;

dat daarvoor de toegang tot de Veerwagenweg vanaf De Rede met een voorziening wordt afgesloten;

dat deze afsluiting kan worden gepasseerd door de brandweer (i.v.m. te waterlaatplaats boot) en ontheffinghouders;

dat langs De Rede een parkeervoorziening is gecreëerd om daar het autoverkeer voor dit gebied af te wikkelen en er voor te zorgen dat voetgangers en (brom-)fietsers geen last hebben van autoverkeer;

dat met het weren van autoverkeer op het gedeelte van de Veerwagenweg, tussen De Rede en Veerwagenweg met huisnummer 1/5, ook een verkeersveiliger situatie ontstaat voor overstekende sporters tussen de sportvelden;

dat daarnaast door het afsluiten van dit gedeelte van de Veerwagenweg wordt voorkomen dat het haal- en brenggedrag met auto’s wordt afgewikkeld via de Veerwagenweg of dat auto’s hier geparkeerd worden;

dat de twee woningen aan de Veerwagenweg met huisnummers 1 en 5 langs het Amsterdam-Rijnkanaal wel bereikbaar moeten blijven;

dat al het overig gemotoriseerde verkeer toegang krijgt tot het gebied via de rotonde op De Rede ter hoogte van afslag De Boot/De Hoon en rotonde De Staart via de Heemsteedseweg;

dat ervoor is gekozen om de aansluiting De Rede-Veerwagenweg door middel van verkeersborden gesloten te verklaren voor al het verkeer behalve ontheffinghouders;

dat de Veerwagenweg vanaf De Rede tot aan de Veerwagenweg met huisnummer 1 wordt ingericht als een (brom-)fietspad;

dat zowel vanuit de planontwikkeling De Hoon als het project FietsFileVrij het doel is om zo min mogelijk verkeer op de Heemsteedseweg en de Veerwagenweg langs het kanaal te laten rijden;

dat dit moet worden gerealiseerd door deze route onaantrekkelijk te maken zodat wordt voorkomen dat verkeer vanaf de Heemsteedseweg naar De Rede via het bedrijventerrein De Hoon gaat rijden;

dat de wegen in het bedrijventerrein De Hoon zodanig worden aangelegd dat deze moeilijk te passeren/gebruiken zijn voor vrachtauto’s, maar ook voor auto’s;

dat daarnaast de politie een geslotenverklaring met ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ niet kan

handhaven, doordat de geslotenverklaring te groot is en de term ‘bestemmingsverkeer’ ruim kan

worden geïnterpreteerd en daardoor niet effectief is;

dat daardoor de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van bestemmings-

verkeer nabij rijksweg A27, afrit 29/aansluiting Heemsteedseweg-Veerwagenweg overbodig is

geworden;

dat zowel de Heemsteedseweg en de Veerwagenweg onderdeel vormen van een

landbouwroute en deze toegankelijk moet blijven;

dat deze landbouwroute in verband met de verkeersveiligheid op het (brom-)fietspad

tussen de sportvelden wordt verlegd naar een route via de Oude Hoon, De Rede en Het Schip;

dat door fysieke afsluiting op de Veerwagenweg vanaf De Rede ter verduidelijking van de verkeerssituatie het verkeersbord L08 (doodlopende weg) met onderbord

OB54 wordt geplaatst ter hoogte van:

 • -de Heemsteedseweg, tegenover rijksweg A27, afrit 29;

 • -de kruising Heemsteedseweg/Veerwagenweg;

 • -de kruising Veerwagenweg/Diepe Hoon en;

 • -het Veerwagenpad ter hoogte van de verbinding De Brug naar het Lichtschip;

dat ter hoogte van de Heemsteedseweg, tegenover rijksweg A27, afrit 29 dit ter vervanging is van

het bord C12 met onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer;

dat ter hoogte van de Heemsteedseweg, tegenover rijksweg A27, afrit 29 tevens het onderbord

OB55 wordt geplaatst;

dat hiervoor volgens de verkeerswetgeving geen verkeersbesluit is vereist en buiten dit besluit is

gelaten;

dat de Heemsteedseweg tot aan de Heemsteedsekanaaldijk wordt heringericht als snelfietsroute

naar Nieuwegein in het kader van het project FietsFileVrij;

dat het doel van dit project is dat fietsers zo snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen fietsen

en dat hierbij wordt gestreefd naar een zo autovrij mogelijke verbinding;

dat het daarom noodzakelijk is om op de verschillende aansluitingen op de Heemsteedseweg de

voorrang te regelen, zodat fietsers en het andere verkeer op deze route voorrang heeft op het

verkeer, komend vanaf de aansluitingen;

dat in verband met realisatie van de Plofsluisbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en

werkzaamheden van Rijkswaterstaat bij het Amsterdam-Rijnkanaal hiermee wordt

gewacht tot de brug klaar is om schade aan het project FietsFileVrij te voorkomen;

dat naar verwachting de Plofsluisbrug medio april/mei 2015 klaar is;

dat in dit besluit alvast wel de verkeersmaatregelen zijn opgenomen, maar pas tot uitvoering

worden gebracht zodra de Plofsluisbrug is gerealiseerd (naar verwachting medio april/mei 2015);

dat in het uitbreidingsgebied De Hoon, net zoals op de andere bedrijventerreinen in Houten, een

parkeerverbodzone is ingesteld;

dat de verkeersmaatregelen zijn doorgesproken met de brandweer en heeft ingestemd met de maatregelen;

dat overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de afdeling Verkeer van de Politie Midden Nederland, West Utrecht;

dat t.a.v. handhaving verkeersvoorschriften en –regels de verkeerscoördinator namens de

Korpschef positief heeft geadviseerd;

dat aan dit verkeersbesluit het volgende belang, als bedoeld in artikel 2 van de WVW 1994 ten

grondslag ligt:

 • het verzekeren van de veiligheid van de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen en buiten de bebouwde kom en in beheer is bij

de gemeente Houten;

BESLUIT:

 • 1. door middel van het plaatsen van verkeersbord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de afslag

vanaf De Rede tot aan het (brom-)fietspad Veerwagenweg en onderbord ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ de aansluiting gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen;

 • 2.door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV

  1990 en onderbord ‘ontheffinghouders toegestaan’ aan te wijzen als (brom-)fietspad:

  • -het gedeelte van de Veerwagenweg, tussen de afslag De Rede in de richting van het

   Amsterdam-Rijnkanaal nabij de Veerwagenweg met huisnummer 1;

  • -het gedeelte van het Veerwagenpad ter hoogte van het pand De Brug 15 tot aan de afslag vanaf De Rede met de aansluiting Veerwagenweg;

 • 3.door middel van het plaatsen van verkeersbord D04 met onderbord ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Rede, komend van De Staart net voor de afslag richting de Veerwagenweg en op De Rede, komend vanaf de Rondweg net voor de afslag richting het Veerwagenpad het verkeer verplichten de rijrichting te volgen;

 • 4.door middel van het plaatsen van verkeersbord D07 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de afslag Veerwagenweg met de aansluiting De Rede de ontheffinghouders verplichten de rijrichting links- of rechtsaf te volgen;

 • 5.door middel van het plaatsen van verkeersbord D07 met onderbord OB05 van bijlage 1 van

  het RVV 1990 op de Rede landbouwvoertuigen verplichten de rijrichting links- of rechtsaf te

  volgen:

  • -komend vanaf De Staart, net voor de rotonde richting onder andere Het Schip;

  • -komend vanaf de Rondweg, net voor de rotonde richting onder andere De Boot;

 • 6.door middel van het plaatsen van verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 De Rede gesloten te verklaren voor fietsers, bromfietsen en gehandicapten:

  • -op Het Schip met de aansluiting De Rede;

  • -op De Boot met de aansluiting De Rede;

 • 7.door middel van het plaatsen van verkeersbord C16 en C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 op aansluiting De Hoon met De Rede en vanaf het sportterrein met de rotonde op De Rede tegenover Het Schip, de Rede gesloten verklaren voor fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en voetgangers;

 • 8.door middel van het plaatsen van verkeersbord C09 met onderbord OB65 ‘uitgezonderd brommobielen’ van bijlage 1 van het RVV 1990 De Rede, komend vanaf rotonde De Boot/De Hoon tot aan De Staart gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • 9.door middel van het plaatsen van verkeersbord C09 met onderbord OB65 van bijlage 1 van het RVV 1990 op De Rede komend vanaf De Staart net voorbij de rotonde met de aansluiting Het Schip, De Rede tot aan de Rondweg gesloten verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • 10.door middel van het plaatsen van verkeersbord E01ZB met ‘zone en einde zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 op De Hoon en alle achterliggende straten: Rechter Hoon, Linker Hoon,

  Eerste Hoon, Tweede Hoon, Derde Hoon Brede Hoon, Diepe Hoon en Oude Hoon een parkeerverbodzone in te stellen;

 • 11.door middel van het plaatsen van verkeersbord B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden op het wegdek op de kruising De Hoon/De Rede en de kruising Groene Hoon/De Rede de voorrang zodanig te regelen dat het verkeer op De Rede voorrang heeft;

 • 12.door middel van het plaatsen van verkeersborden B04, B05 en B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden op het wegdek op de kruising Diepe Hoon/Veerwagenweg de voorrang zodanig te regelen dat het verkeer op de Veerwagenweg voorrang heeft;

 • 13.door middel van het plaatsen van verkeersborden B04, B05 en B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden op het wegdek op de volgende kruisingen de voorrang te regelen, zodanig dat het verkeer op de Heemsteedseweg voorrang heeft:

 • -Heemsteedseweg – aansluiting ter hoogte van P+R-terrein;

 • -Heemsteedseweg – aansluiting ter hoogte van huisnummer Heemsteedseweg 40;

 • -Heemsteedseweg – Heemsteedseweg richting golfterrein;

en alleen verkeersbord B06 op de Heemsteedseweg bij de kruising Heemsteedseweg – Veerwagenweg te voorzien van onderbord OB703;

verwijderen verkeers borden Veerwagenweg en omgeving

 • 14.door middel van het verwijderen van verkeersborden C09 van bijlage 1 van het RVV 1990 op De Boot en Het Schip de geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op De Rede op te heffen;

 • 15.door middel van het verwijderen van verkeersbord D04 met onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990 op het Veerwagenpad richting De Rede en richting De Brug de verplichte rijrichting op te heffen;

 • 16.door middel van het verwijderen van onderbord OB55 bij borden C16 en C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de afslag Veerwagenpad naar de Rede (t.h.v. de Sleepboot) deze afslag gesloten te verklaren voor tractoren;

 • 17.de verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990 op het Veerwagenpad net voorbij de afslag Veerwagenpad naar De Rede te verwijderen omdat deze overbodig zijn geworden;

 • 18.verkeersbord G12b van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de afslag De Rede met de aansluiting Veerwagenweg te verwijderen omdat de Veeerwagenweg vanaf deze afslag tot aan de Veerwagenweg met huisnummer 1 wordt aangewezen als (brom-)fietspad;

 • 19.door middel van het verwijderen van verkeersbord B05 met onderbord OB703 en B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden op het wegdek ter hoogte van de kruising Veerwagenweg/Veerwagenweg ter hoogte van huisnummer 1 de voorrangsregeling op te heffen zodat er sprake is van een gelijkwaardige kruising;

 • 20.door middel van het verwijderen van verkeersbord C12 en onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ ter hoogte van kruising De Brug/Houtense Wetering de geslotenverklaring op te heffen;

Verwijderen verkeersborden Heemsteedseweg

 • 21.door middel van het verwijderen van verkeersbord B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden op het wegdek ter hoogte van de aansluiting Heemsteedseweg/De Staart de voorrangsregeling op te heffen omdat ten behoeve van de FietsFileVrijroute de Heemsteedseweg in de voorrang komt te liggen;

 • 22.door middel van het verwijderen van verkeersbord C12 met onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de aansluiting Heemsteedseweg/Veerwagenweg de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Veerwagenweg op te heffen;

 • 23.a. de maatregelen, zoals aangegeven op bijgevoegde vier tekeningen, uit te voeren met uitzondering van de punten 13 en 21;

  • b.dat deze punten worden uitgevoerd zodra de Plofsluisbrug is gerealiseerd (naar verwachting medio april/mei 2015);

 • 24.dat met dit besluit alle eerder genomen verkeersbesluiten met betrekking tot de te verwijderen verkeersborden op de Veerwagenweg en omgeving en Heemsteedseweg worden ingetrokken;

 • 25.dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt;

 • 26.een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -Politie Midden Nederland, West Utrecht, afdeling Verkeer;

  • -gemeente Houten, meldpunt Toezicht Openbare Ruimte;

  • -gemeente Houten, projectleider voorzieningengebied Meerpaal;

Houten, d.d. 28 mei 2014

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

de heer A. Oskam

hoofd Unit Advies & Voorbereiding

afdeling Beheer Openbare Ruimte

Wat als u het met dit besluit niet eens bent?

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen op grond van artikel 7:1 van de

Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en

wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op

de datum van verzending van dit besluit.

In het bezwaarschrift moet staan:

 • -de naam en het adres van de indiener;

 • -de dagtekening;

 • -een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt

  bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meezenden);

 • -de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;

 • -de handtekening van de indiener.

U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u

gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl), te vinden onder 'Digitaal

loket'. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing

intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het

bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat

een regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het bezwaarschrift in

behandeling is. Er moet dan wel sprake zijn van ‘onverwijlde spoed’. Een verzoek om een

voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v.

voorlopige voorzieningen (adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Digitaal

indienen met behulp van DigiD kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan het

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.