Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2014, 1577Overig

Staatsraad, Raad van State

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Tweede Kamer voor initiatiefwetgeving. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak.

Binnen de Raad van State ontstaan, ten behoeve van zowel zijn adviserende als zijn rechtsprekende taak, met enige regelmaat vacatures. Thans is behoefte aan vervulling van vacatures binnen de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer.

Met het oog op de vervulling van deze vacatures is de Raad op zoek naar personen die in aanmerking willen komen voor de functie van Staatsraad.

Benoemingsprocedure

Ingevolge artikel 8, derde lid, van de Wet op de Raad van State worden staatsraden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie. Voor de benoeming doet de Raad een aanbeveling.

Benoemingsvereisten

Ingevolge de Wet op de Raad van State moet men Nederlander en in beginsel meester in de rechten zijn om tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak te kunnen worden benoemd. Onverenigbaar met het ambt van staatsraad zijn in ieder geval betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het ambt, de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid, en het vertrouwen in het ambt.

Naast rechterlijke deskundigheid worden ook kennis van en ervaring met het openbaar bestuur van belang geacht.

De Raad streeft naar een evenwichtige man-vrouwverdeling. Hij verwacht dat kandidaten een ruim aantal jaren aan de Raad verbonden willen en kunnen zijn.

Specifieke kwaliteiten

Meer uitgebreide informatie over de Raad van State en over de kwaliteiten die de Raad van belang acht voor de vervulling van de taak van bestuursrechter is te vinden op www.raadvanstate.nl onder: 'Over de Raad van State' en dan doorklikken naar 'Organisatie', in het bijzonder 'Samenstelling', waar wordt verwezen naar de 'Notitie kwaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden bij werving en selectie van staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst'. In die notitie zijn de kwaliteiten geformuleerd die binnen de Afdeling bestuursrechtspraak aanwezig moeten zijn, alsmede de persoonlijke kwaliteiten waarover de staatsraden moeten beschikken.

Deeltijdvervulling van het ambt behoort tot de mogelijkheden.

Bezoldiging vindt plaats volgens wettelijk besluit.

Informatie

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij staatsraad mevrouw mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter van de horizoncommissie bestuursrechtspraak, telefoon 070 – 426 47 06.

De Raad van State stelt het op prijs niet alleen te kunnen beschikken over een lijst van personen die zelf voor een benoeming in aanmerking willen komen, maar zou ook geattendeerd willen worden op personen die de aandacht verdienen bij het voorbereiden van een aanbeveling voor de benoeming tot staatsraad, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Reacties op de vacatures worden graag binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie tegemoetgezien. U kunt deze richten aan:

Raad van State

T.a.v. mr. J.P.H. Donner, vice-president

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.