Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 15500Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit parkeerverboden -BarbarastraatGeleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten: Voor het realiseren van parkeerverboden in de Barbarastraat in Geleen de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

Instellen van parkeerverboden door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op de trottoirband,

Aan de noordzijde van de Barbarastraat:

  • 5 meter ten westen van de oversteekvoorziening.

  • Circa 10 meter tussen de oversteekvoorziening en het busperron.

  • 6 meter ten oosten van het busperron.

    Aan de zuidzijde van de Barbarastraat:

  • Circa 9-10 meter tussen uitrit parkeerplaats en oversteekvoorziening.

  • Circa 6 meter tussen de oversteekvoorziening en het busperron

    Zoals aangegeven op de bij het verkeersbesluit horende luchtfoto.

2. Overwegingen Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Barbarastraat parkeerverboden in te stellen..

De Barbarastraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Op de Barbarastraat wordt langs de bushalte geparkeerd. De bus kan hierdoor niet rechtstandig aanrijden en bereikt daardoor niet het verhoogde busperron. Dit bemoeilijkt in- en uitstappen.

Er wordt eveneens bij de oversteekvoorziening geparkeerd. Dit beperkt het zicht bij het oversteken.

Hoewel de parkeerverboden ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen zijn deze maatregelen met het oog op de veiligheid en bruikbaarheid van de bushaltes en de oversteekvoorziening noodzakelijk. Deze belangen wegen uiteindelijk zwaarder dan het verlies van een aantal parkeerplekken.

3 . Formeel kader

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het Mandaat, Volmacht en Machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 d.d. 22 mei 2007 en het mandaatbesluit van 19 november 2007.

4. Advies en inspraak

De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 12-03-2014 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

Van donderdag 24-04-2014 tot en met woensdag 07-05-2014 heeft het voornemen ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze binnen gekomen van bewoners van zes adressen. Uit de zienswijze blijkt dat de bewoners begrip hebben voor het instellen van de parkeerverboden, maar ze vragen extra aandacht voor de als gevolg van de verboden toenemende parkeerdruk en vooral de parkeerdruk in het algemeen als gevolg van de nieuwbouw op het voormalig ziekenhuisterrein.

Door het parkeerverbod gaan inderdaad een paar parkeerplekken verloren. Het parkeerverbod is echter noodzakelijk met het oog op de veiligheid en bruikbaarheid van de bushaltes en de oversteekvoorziening. Dit belang weegt uiteindelijk zwaarder dan het verlies van een aantal parkeerplekken. Bovendien is in de ruimere omgeving nog voldoende parkeercapaciteit voorhanden. Het voornemen wordt onveranderd omgezet in een besluit.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, datum

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Hoofd cluster Ruimtelijke projecten en beheer

Mr. R.H.J.P. Essers

6. Inzage en bezwaar

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 05 juni 2014 tot en met woensdag 16 juli 2014. Daarvoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14046. Met de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen.

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, bezwaren indienen tegen dit besluit bij het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA, SITTARD.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.