Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 15461Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Ontwerpomgevingsvergunning Oudeweg 1, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een kantoor, op het perceel Oudeweg 1. De kantoorfunctie is in strijd met het geldende bestemmingsplan omdat sprake is van een zelfstandig kantoor. Op het perceel is alleen een kantoor ten behoeve van recreatieve doeleinden en een bedrijfsruimte met bedrijfswoning toegestaan.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Het gebruik van bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester en Wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijking van het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerp besluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen voor een ieder van donderdag 5 juni 2014 tot en met woensdag 16 juli 2014 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdfbestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken > Plannen en projecten > Reeuwijk Brug > Overige (ruimtelijke) plannen en projecten;

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren van het klantcontactcentrum (KCC) in het Evertshuis aan de Julianastraat 6 in Bodegraven.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerpbesluit naar keuze, een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.