Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2014, 15438Ruimtelijke plannen

Logo Utrecht
Ontwerp provinciaal inpassingsplan Grebbelinielandschap, Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 6 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 het ontwerp provinciaal inpassingsplan Grebbelinielandschap met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen naar voren brengen over het ontwerp provinciaal inpassingsplan.

Het inpassingsplan Grebbelinielanschap

Het inpassingsplan heeft betrekking op het Grebbelinielandschap rondom de als rijksmonument aangewezen delen van de Grebbelinie, i.c. de hoofdverdedigingslijn en de militaire objecten.

Het doel van het voorliggende plan is het borgen van de waarden van het Grebbelinielandschap bij de toepassing van afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden in vigerende bestemmingsplannen.

De waarden van het Grebbelinielandschap zijn beschreven in het door de gezamenlijke gemeenten opgestelde beeldkwaliteitsplan Grebbelinie. Voor het gehele plangebied gaat een dubbelbestemming gelden waarmee de ruimtelijke samenhang van het landschap wordt geborgd.

Terinzagelegging

Het ontwerpinpassingsplan Grebbelinielandschap inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 juni 2014 gedurende zes weken tot en met donderdag 17 juli 2014 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn in te zien:

  • bij het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht (tel. 030-2589111);

  • bij de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 te Amersfoort (tel. 14033);

  • bij de gemeente Baarn, Stationsweg 18 te Baarn (tel. 035- 5481611);

  • bij de gemeente Bunschoten, Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg (tel. 14033);

  • bij de gemeente Leusden, ’t Erf 1 te Leusden (tel. 14033);

  • bij de gemeente Renswoude, Dorpsstraat4 te Renswoude (tel. 0318 – 578150);

  • bij de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen (tel. 0317 – 681 681);

  • bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn (tel. 0343- 565600);

  • bij de gemeente Veenendaal, Raadhuisplein 1 te Veenendaal (tel. 0318- 538538);

  • bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1 te Woudenberg (tel. 14033).

Het digitale ontwerp inpassingsplan kan ook geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9926.IP1401GREBBELINIE-OW01.

Uw reactie

In de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen, bij voorkeur schriftelijk, maar desgewenst mondeling.

Schriftelijk reageren

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de heer H. Schoen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht of mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze IP Grebbelinielandschap’. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Mondeling reageren

Wilt u mondeling reageren dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken bij mevrouw T. Vrede van de provincie Utrecht, afdeling Fysieke Leefomgeving op telefoonnummer 030-2583353.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het plan en de procedure kunt u terecht bij mevrouw M. van Gessel 030-258 3501 of de heer P. Verlaan 030-258 3365.