Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 14880

Gepubliceerd op 23 mei 2014 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2014013929

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Ovezandseweg tussen Ovezande en Oudelande.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Ovezandseweg gelegen is tussen de kernen Ovezande en Oudelande;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze weg 80 km per uur bedraagt;

 • -dat aan de Ovezandseweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie is toegekend en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A);

 • -dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;

 • -dat de betreffende weg, vanwege de aanwezige randmarkering en de aanwezigheid van laanbeplanting, een uitstraling heeft van een erftoegangsweg A;

 • -dat het in verband hiermee gewenst is om de snelheidslimiet op de Ovezandseweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Ovezandseweg tussen Ovezande en Oudelande, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het verwijderen van het bord A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, van de Ovezandseweg op circa 150 m vanaf de grens met de bebouwde kom van Oudelande;

 • het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Ovezandseweg bij de grens van de bebouwde kom van Ovezande en bij de grens van de bebouwde kom van Oudelande;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Rooneusdijk, de doodlopende dreef rechts, de Magerehoekseweg, de doorlopende dreef links, de Oudelandse Polderdijk op de Ovezandseweg en op de kruising van de Kruipuitsedijk met de Ovezandseweg.

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 t/m 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl