Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 14878Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2014013923

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Siguitsedijk tussen Kwadendamme en Langeweegje en op het Langeweegje tussen Langeweegje en de Baarlandsezandweg.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Siguitsedijk is gelegen is tussen de bebouwde kommen van Kwadendamme en Langeweegje;

 • -dat het Langeweegje ligt tussen de bebouwde kom van Langeweegje en de Baarlandsezandweg;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze wegen 80 km per uur bedraagt;

 • -dat aan beide wegen in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie is toegekend en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A);

 • -dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;

 • -dat de betreffende wegen, vanwege de aanwezige randmarkering en de aanwezigheid van een (grotendeels eenzijdige) laanbeplanting, een uitstraling hebben van een erftoegangsweg A;

 • -dat het in verband daarmee gewenst is om de snelheidslimiet op de Siguitsedijk en op het Langeweegje te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Siguitsedijk tussen de bebouwde kom van Kwadendamme en de bebouwde kom van Langeweegje, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Siguitsedijk bij de grens van de bebouwde kommen van Kwadendamme en Langeweegje;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Siguitseweg en de Donkere Weg op de Siguitsedijk;

  • -tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op het Langeweegje tussen de bebouwde kom van Langeweegje en de Baarlandsezandweg, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Siguitsedijk bij de grens van de bebouwde kommen van Langeweegje;

 • het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op het Langeweegje op circa 30 meter uit de aansluiting met de Baarlandsezandweg;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluiting van de Slabbekoornweg op het Langeweegje.

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 en 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen