Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 14869Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2014013886

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Van Tilburghstraat, Koekoek en Grindweg tussen Driewegen en Ellewoutsdijk.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Van Tilburghstraat, Koekoek en Grindweg gelegen zijn tussen de kernen Driewegen en Ellewoutsdijk;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze wegen 80 km per uur bedraagt;

 • -dat aan de route tussen Driewegen en Ellewoutsdijk in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een erfontsluitende functie is toegekend en een wegtype erftoegangsweg B (ETW-B);

 • -dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;

 • -dat de betreffende wegen, vanwege het ontbreken van een randmarkering en door de aanwezigheid van laanbeplanting, een uitstraling hebben van een erftoegangsweg B;

 • -dat het in verband daarmee gewenst is om de snelheidslimiet op de Van Tilburghstraat, Koekoek en Grindweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Van Tilburghstraat, Koekoek en Grindweg tussen Driewegen en Ellewoutsdijk, door deze wegen volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het verwijderen van het bord A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, van de Van Tilburghstraat op circa 150 m vanaf de grens met de bebouwde kom van Driewegen;

 • het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Van Tilburghstraat bij de grens van de bebouwde kom van Driewegen;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluiting van doodlopende dreef op de Van Tilburghstraat;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Weldijk, de Noordpolderdijk en de Hooglandsedijk op de Koekoek respectievelijk Grindweg.

N.B. Het plaatsen van de borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de grens van de bebouwde kom van Ellewoutsdijk is opgenomen in verkeersbesluit 2014013892 (instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Zwinweg tussen Ellewoutsdijk en Oudelande).

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 t/m 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen