Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (Li)Staatscourant 2014, 14866Verkeersbesluiten

Logo Bergen (Li)Besluit van burgemeester en wethouders

Datum: 20 mei 2014

Onderwerp: Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen Afferdse Heide 22D.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen,

Ge lezen het verzoek van de bewoner van Afferdse Heide 22D 5851 EC Afferden, om de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning;

Overwegende, dat aanvrager beschikt over een voertuig en een gehandicaptenparkeerkaart;

Overwegende, dat betrokkene, bezitter, in de nabijheid van zijn woning moet kunnen parkeren;

Overwegende, dat als gevolg van deze maatregel de belangen van de omwonenden niet onevenredig worden geschaad;

Overwegende, dat de gehandicaptenparkeerplaats aangeduid wordt met bebording E6 alsmede een onderbord met kenteken (RVV 1990) en markering;

Gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990 en de artikelen 18 ev. van de Wegenverkeerswet 1994;

Mede gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;

Mede gelet op het besluit van het college d.d. 5 juli 2011 waarbij mandaat verleend is aan Coördinator Beheer tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;

Besluiten:

Het het bestemmen van een parkeerplaats nabij Afferdse Heide 22D zoals aangegeven op de bijlage, door:

  • a.het plaatsen van bord E6 (RVV 1990);

  • b.het aanbrengen van de noodzakelijke markeringen.

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

de Coördinator Beheer van de afdeling Ruimte en Samenleving

J.J.A. Driessen

Inzage

De stukken liggen van 27 mei 2014 tot 8 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Bergen. Iedereen kan de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum.

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u van 27 mei 2014 tot 8 juli2014 een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening vragen (postbus 950, 6040 AZ Roermond). U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.