Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 14863

Gepubliceerd op 23 mei 2014 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2014013877

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 80 km per uur op een gedeelte van de Hoofdstraat en de Nissestelle te Ovezande.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Hoofdweg en de Nissestelle liggen tussen de bebouwde kom van Ovezande en de aansluiting van Stelsedijk op de Kruiningenpolderweg;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze wegen 60 km per uur is;

 • -dat aan de Hoofdweg en de Nissestelle in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een gebiedsontsluitende functie is toegekend en een wegtype gebiedsontsluitingsweg (GOW);

 • -dat de bij een gebiedsontsluitingsweg behorende snelheidslimiet 80 km per uur is;

 • -dat de verhardingsbreedte van de Hoofdweg en de Nissestelle te smal was om tussen de EHK-80 markering (onderbroken randmarkering en dubbele onderbroken as-markering) een rijloperbreedte van 2,75 m, conform de CROW-richtlijn, over te houden;

 • -dat in 2012 de asfaltverharding van deze wegen is verbreed met zogenaamde doorgroeistenen en de EHK-80 markering conform de CROW-richtlijn is aangebracht;

 • -dat het daardoor noodzakelijk is om de snelheidslimiet op de Hoofdweg en de Nissestelle in overeenstemming te brengen met het nieuwe wegbeeld;

 • -dat het daardoor gewenst is om op de hoofdweg en de Nissestelle een snelheidslimiet van 80 km per uur in te stellen;

 • -dat de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van Ovezande 30 km per uur is;

 • -dat het daardoor gewenst is op om het eerste gedeelte van de Hoofdstraat grenzend aan deze bebouwde kom de snelheidslimiet op 60 km per uur te houden;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 80 km per uur op de Hoofdstraat en de Nissestelle te Ovezande, door deze wegen volledig uit de bestaande zone 60 km per uur te isoleren.

Dit door:

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Hoofdstraat bij de grens van de bebouwde kom van Ovezande;

 • het plaatsen van borden A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Hoofdstraat bij de grens van de bebouwde kom van Ovezande;

 • het plaatsen van borden A01-60 en A02-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Hoofdstraat bij de overgang van de EHK-80 naar de EHK-60 markering op circa 250 meter vanaf de grens met de bebouwde kom van Ovezande;

 • het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij aansluiting van de Vrouwenpolderseweg op de Hoofdweg en op de aansluitingen van de Naaldendijk, de Oudelandsedijk, de Ambachtsherendijk, de 2e Stelseweg en de Lindendijk op de Nissestelle;

 • het 180° draaien van de bestaande borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluiting Nissestelle/Kruiningenpolderweg/Stelsedijk.

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 en 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl