Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2014, 14543Ruimtelijke plannen

Logo Rozendaal
Toepassen coördinatieregeling project de Del, Rozendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Rozendaal op 17 december 2013 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van het project de Del.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de diverse aanvragen te besluiten. Dit betekent dat de publicatie en terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van de aanvragen gelijktijdig plaatsvindt, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend. Tegen de besluiten kan in één keer beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. De coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Openbare Werken op 026-384 36 66.