Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SimpelveldStaatscourant 2014, 14180Verkeersbesluiten

Logo SimpelveldGemeente Simpelveld, Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een hoogtebeperking (2,70 meter), het opheffen van het eenrichtingsverkeer, het instellen van een parkeerverbod en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto's op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het besluit van de raad, van 26 januari 1995, zijn Burgemeester en Wethouders van Simpelveld bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Als gevolg van recente afvaldumpingen op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld, is het wenselijk om een hoogtebeperking in te stellen voor de carpoolplaats inclusief het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto's. Daarnaast zal het eenrichtingsverkeer worden opgeheven en zal er een parkeerverbod op de doorgaande weg worden ingesteld. De carpoolplaats wordt over het algemeen goed benut door automobilisten en staat regelmatig vol. Ook in de nachtelijk uren staan er regelmatig auto’s en soms ook wel vrachtauto’s geparkeerd. Vanwege het feit dat de carpoolplaats toegankelijk is voor vrachtwagens wordt er zeer regelmatig afval gedumpt zowel op de parkeerplaats als in de groenstrook rondom de parkeerplaats. Uiteraard zal er ook sporadisch door automobilisten afval worden gedumpt. Uit de hoeveelheden en de aard van de dumpingen blijkt dat met name vrachtwagens debet zijn aan deze afvaldumpingen die veelal schadelijk zijn voor het milieu. Het is onwenselijk dat vrachtwagens lang parkeren op de carpoolplaats of zelfs overnachten. De Nijswillerweg is een van de inkomende wegen naar de kern Simpelveld. De gemeente Simpelveld is er bij gebaat als de eerste indruk van de gemeente (de poort van het Heuvelland) er goed ingericht en verzorgd uit ziet. Daarnaast is de carpoolplaats niet bedoeld als overslagstation voor vrachtwagens of agrarische bedrijven en de gemeente is niet verantwoordelijk voor de logistieke bedrijfsvoering van bedrijven. Vanwege het veelvuldige gebruik van de carpoolplaats en om de entree van Simpelveld te verbeteren zal deze parkeergelegenheid wordt ingericht uitsluitend voor auto's.

Op dit moment zijn er 15 stuks schuine parkeervakken en is er een rechte strook van circa 60 meter ten behoeve van het parkeren van onder andere vrachtwagens. Deze rechte strook kan in de nieuwe situatie worden gebruikt door auto’s waarbij 10 stuks langsparkeervakken kunnen worden gemaakt met een lengte van 6,00 m. De totale capaciteit voor auto’s stijgt hierdoor van 15 naar 25 parkeerplaatsen. Ook zullen er een tweetal portalen worden geplaatst aan het begin en einde van de carpoolplaats met een doorrijhoogte van maximaal 2,70 meter en een breedte van 3,50 meter. Door het instellen van een maximale doorrijhoogte van 2,70 meter wordt het vrachtverkeer tegengehouden. Ook wordt het eenrichtingsverkeer, waardoor het verkeer via de carpoolplaats dient weg te rijden, opgeheven. De weg aan de achterzijde van de carpoolplaats wordt nu een weg voor tweerichtingenverkeer waarbij een nieuwe passeerstrook zal worden aangelegd van 30 meter lengte waar het verkeer elkaar kan passeren. Om te voorkomen dat er op dit gedeelte van de weg (Gaasstraat) wordt geparkeerd zal er een parkeerverbod worden ingesteld. Als alternatief voor het parkeren van vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld de industrieterreinen Avantis, Trilandis, de Beitel en de Fremme worden aangemerkt. Ook kan er door vrachtverkeer geparkeerd worden op de parkeerplaats op het terrein van het eigen bedrijf. Het voornoemde dient te geschieden uit het oogpunt van het waarborgen van de veiligheid en de bruikbaarheid van de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte hinder of overlast. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de behandelend ambtenaar verkeerszaken van de gemeente Simpelveld de situatie ter plaatse bezien en ter advisering voorgelegd aan het VerkeersOverleg met het voorstel het verzoek tot het instellen van een hoogtebeperking van 2,70 meter, het opheffen van het eenrichtingsverkeer, het instellen van een parkeerverbod en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto's op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld in te willigen. Het VerkeersOverleg is unaniem akkoord met voorgestelde maatregel. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeerscoördinator van de Politie Mergelland.

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer ( BABW ) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de veiligheid, de zorg voor het milieu, de uitstraling van de entree van de gemeente Simpelveld, het beschermen van de weggebruikers en passagiers is het gewenst om op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld een hoogtebeperking van 2,70 m in te stellen en een parkeergelegenheid in te richten uitsluitend voor auto's. Daarnaast zal het eenrichtingsverkeer worden opgeheven en zal er een parkeerverbod op de doorgaande weg (Gaasstraat direct achter de carpoolplaats) worden ingesteld. Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de borden E08 (P uitsluitend voor auto's) met het onderbord "na 150 m" bij de entree van de parkeerplaats (op het kruispunt met de Nijswillerweg) en het bord E08 direct voor de parkeerplaats ter hoogte van het nieuw te plaatsen portaal (ingang carpoolplaats), het plaatsen van een portaal ter hoogte van de entree met een doorrijhoogte van maximaal 2,70 m (hoogte aan weerszijden op het portaal aangegeven) en het plaatsen van een portaal bij de uitgang van de parkeerplaats met een doorrijhoogte van maximaal 2,70 meter (hoogte eveneens aan weerszijden op het portaal aangegeven), het plaatsen van 2 palen met de borden E01 op het weggedeelte bij de passeerstrook, het verwijderen van de borden C02 en C03 (eenrichtingsverkeer) op de rijbaan direct achter de carpoolplaats en het realiseren van een passeerstrook met een lengte van 30 meter een en ander volgens bijgevoegde tekening. Deze maatregel wordt uitgevoerd volgens het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 en volgens de laatst geldende Standaard RAW Bepalingen.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Simpelveld om het verzoek tot het instellen van een hoogtebeperking van 2,70 m, het opheffen van het eenrichtingsverkeer rondom de carpoolplaats, het realiseren van een passeerstrook op de rijbaan direct achter de carpoolplaats inclusief een parkeerverbod aan de zijde van de passeerstrook en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto's op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg in te willigen volgens bijgevoegde tekening.

De hoogtebeperking van 2,70 m op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg wordt gerealiseerd door het plaatsen van een tweetal portalen met een doorrijhoogte van maximaal 2,70 meter. Daarnaast wordt het inrichten van de parkeergelegenheid voor auto's gerealiseerd door het plaatsen van een tweetal borden E08 (P voor auto's). Ook worden op de carpoolplaats alle huidige parkeervakken voor vrachtwagens vervangen door parkeervakken voor auto's. Daarnaast wordt met de borden E01 een parkeerverbod aangegeven op de rijbaan direct achter de carpoolplaats alwaar een passeerstrook van 30 meter wordt gerealiseerd en worden de borden C02 en C03 (eenrichtingsverkeer) verwijderd.

Een en ander is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

De artikelen 15, lid 1, 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het mandaatbesluit d.d. 13 december 2005.

Het eerder genomen verkeersbesluit d.d. 5 maart 2014, over de inrichting van de carpoolplaats aan de Nijswillerweg zal bij deze komen te vervallen.

Simpelveld, 14 mei 2014

Namens deze,
ing. D.J.G. Heckmans
Technisch Medewerker Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.