Logo Blaricum
Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied B’, Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij het uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied B’ NL.IMRO.0376.BPBmeentUPWGB-VA01 gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon- en werkgebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Blaricummermeent, Werkdorp. Om gevolg te geven aan de ontwikkeling van dat gebied wil de gemeente overgaan tot de nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Het Uitwerkingsplan van Woongebied B maakt het mogelijk dat er omgevingsvergunningen kunnen worden verleend in dit deelgebied van De Blaricummermeent. Het uitwerkingsplan is een nadere detaillering van het globale bestemmingsplan en is gebaseerd op het Kwaliteitshandboek Deelplan B. Dit Kwaliteitshandboek is een verdere uitwerking van het Masterplan De Blaricummermeent en beschrijft de kaders voor stedenbouwkundige en architectonische uitwerking.

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen binnengekomen. Ambtshalve is er één wijziging doorgevoerd in artikel 4.2.1 sub j van de regels.

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens is het uitwerkingsplan te raadplegen via www.blaricum.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Naar boven