Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)Staatscourant 2014, 13419Overig

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens en het Besluit beveiliging burgerluchtvaart, Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

uitgebracht aan: de minister van Veiligheid en Justitie

datum: 23 april 2014

Het advies van de Raad betreft de voorgestelde mogelijkheid dat justitiële gegevens aan de Raad worden verstrekt. Dit wordt geregeld in artikel 18a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Op de andere onderwerpen in het ontwerpbesluit, die buiten het domein van de Raad liggen, gaat het advies niet in.

Het scheppen van de bevoegdheid om rechtstreeks justitiële gegevens op te vragen sluit aan bij de hiertoe door de Raad geuite wens. Deze gegevens zijn in voorkomende gevallen van belang voor het nemen van een zorgvuldige en spoedige beslissing op beroep of op een schorsingsverzoek. De Raad is daarom verheugd dat de verstrekking van justitiële gegevens ten behoeve van zijn rechtsprekende taak bij besluit wordt geregeld.

De Raad heeft twee opmerkingen bij het ontwerpbesluit:

  • In het voorgestelde artikel 18a en de toelichting bij dit artikel wordt gesproken over “beslissingen op bezwaar en beroep”. De Raad heeft geen rol in bezwaarprocedures maar beslist op beroep en op schorsingsverzoeken. De betreffende tekst dient op dit punt aangepast te worden.

  • In de nota van toelichting wordt aangegeven dat het van belang is dat de Raad over justitiële gegevens beschikt bij “met name de beslissingen van beroepscommissies inzake verlof en (over)plaatsing van gedetineerden”. De bevoegdheid om justitiële gegevens op te vragen zal in de toekomst ook van belang zijn bij beslissingen in het kader van (de voorgenomen invoering van) elektronische detentie.

Het advies kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Raad

Postbus 30 137

2500 GC Den Haag

070 – 36 19 300

www.rsj.nl