Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneStaatscourant 2014, 12586Verkeersbesluiten

Logo DeurneVERKEERSBESLUIT 60km/h-zone Loon, Liessel

Burgemeester en wethouders van Deurne;

Overwegende dat;

  • Het Loon de verbindingsweg is tussen de kernen Deurne en Liessel;

  • Op het Loon een 80 km/h regime geldt.

  • Er een uitzondering op dit 80 km/h regime bestaat tussen Loon 60 en de Regenweg;

  • Hier een 60 km/h regime geldt.

  • Deze snelheidsbeperking op 6 juli 1999 is ingevoerd ter bevordering van de verkeersveiligheid ter plaatse van de kruising van het Loon met de Hoogdonkseweg;

  • Ter plaatse van de bedoelde kruising was sprake van veelvuldig afdraaiende en opdraaiende verkeersbewegingen van (zwaar) vrachtverkeer van en naar de Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk;

  • Verkeer van en naar de Kalkzandsteenfabriek inmiddels sterk is afgenomen en dat de bedoelde verkeersbewegingen daarom nagenoeg niet meer plaats vinden;

  • De verkeerssituatie daarom weer gelijk is aan andere kruisingen op het Loon;

  • De destijds ingestelde 60km/h zone daarom overbodig is geworden;

Gelet op de bepalingen van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, alsmede op het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 1998, waarbij de bevoegdheid tot het nemen, wijzigen en intrekken van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 aan hen is overgedragen;

B e s l u i t e n :

Om het besluit van 6 juli 1999: “op het Loon nabij de Hoogdonkseweg en op een gedeelte van de Hoogdonkseweg een maximum van 60 km/h in te stellen” in te trekken door het verwijderen van verkeersborden modelnummer A0160zb en A0260ze van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en bijbehorende markering tussen Loon 60 en de Regenweg (zoals bedoeld in tekening V0209-14-001) in te richten.

De 60km/h zone op de Hoogdonkseweg blijft van kracht door het plaatsen van verkeersborden A0160zb en A0260ze.

Deurne, 7 april 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester, De secretaris,

(dhr. H. Mak) (dhr. mr. G.J.C. Kusters)

AfdelingORETeamBeheerVerkeerenMobiliteitVerkeersbesluitenLoonopheffen60kmzoneLoonia6647aea-fa6b-495d-93b1-8c9978ef7deb.jpg

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).