Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 12411Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning Einsteinstraat 14d te Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij bij besluit van 22 april 2014 een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een woning boven een bedrijfshal op het perceel Einsteinstraat 14d te Reeuwijk.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk, artikel 2.1 lid 1, sub a Wabo;

  • Het afwijken van het bestemmingsplan, artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo.

De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 1 mei 2014, gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 12 juni 2014) voor iedereen op de volgende wijze ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl .

Tegen de vastgestelde omgevingsvergunning is beroep mogelijk gedurende 6 weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag 2 mei 2014. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren te brengen.

Het besluit treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.