Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2014, 12325Verkeersbesluiten

Logo Noord-Holland Verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. 350632/350636, tot het treffen van maatregelen op de N242 richting Heerhugowaard ter hoogte van de afslag naar De Overtoom in de gemeente Heerhugowaard. Door deze maatregelen zullen bestuurders op de N242 richting Heerhugowaard niet meer de afslag links naar de Overtoom kunnen nemen.

Aanleiding en maatregelen

De N242 wordt gereconstrueerd ter hoogte van de Westtangent. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze weg te verbeteren zal daar een ongelijkvloerse kruising worden gemaakt. Omdat de kruising ongelijkvloers wordt, zal verkeer niet meer gedoseerd (door een verkeersregelinstallatie) op de N242 rijden, maar kunnen doorstromen.

Langs de N242 richting Alkmaar bevindt zich een bedrijventerrein waarvan “De Overtoom” de ingangsweg vormt. Op 20 december 2010 (docman 2010-34444) is voor de verkeersveiligheid al een verkeersbesluit genomen waardoor het verkeer komende uit De Overtoom alleen nog rechtsaf de N242 op kan rijden.

Nu de kruising op de N242 ter hoogte van de Westtangent ongelijkvloers wordt gemaakt stroomt verkeer vanuit het noorden meer door. Verkeer dat vanaf de N242 linksaf wil slaan naar De Overtoom wordt geconfronteerd met een vrijwel continue stroom aan voertuigen uit het noorden waardoor het voor hen moeilijk is om de oversteekbeweging te maken. Er is een aanzienlijk deel aan vrachtverkeer dat de oversteek maakt. Vrachtverkeer zal naar verwachting door zijn lagere rij- en optreksnelheid nog meer moeilijkheden ondervinden om de oversteekbeweging te maken.

Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is het gewenst dat verkeer op de N242 zo min mogelijk wordt geconfronteerd met oversteekbewegingen. Voor het overstekende verkeer zelf is het ook veiliger als zij geen confrontaties hebben met verkeer op de N242.

Voor verkeer dat vanuit de richting Alkmaar naar De Overtoom wil rijden is ter hoogte van de Westtangent een “ovonde” gerealiseerd. Zij kunnen via de “ovonde” rijden en daarna invoegen op de N242 richting Alkmaar waarna zij alsnog kunnen afslaan richting De Overtoom. De extra rijafstand bedraagt circa 2600 meter.

Om te bewerkstelligen dat verkeer niet meer links afslaat is ervoor gekozen om de afslag naar links ter hoogte van De Overtoom geheel op te heffen door middel van het dichtmaken van de berm. Dit is effectiever dan het plaatsen van enkel een bord “verplichte rijrichting”.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Voor de fysieke aanpassing van het kruispunt moet op grond van artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit worden genomen. Gedeputeerde Staten zijn als wegbeheerder van de N242 bevoegd om dit verkeersbesluit te maken.

De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van de nationale politie. De daartoe gemachtigde medewerkers verkeersadvisering van politie hebben ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

De maatregelen zullen leiden tot een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling. Dit dient de belangen van de weggebruiker. Alleen verkeer vanuit Alkmaar (richting het noorden) dient enige afstand extra te rijden om De Overtoom te kunnen bereiken. Nu kunnen zij namelijk nog linksaf slaan.

Na opheffing van de afslag door het dichtmaken van de berm, dienen zij verderop gebruik te maken van de “ovonde” en daarna door middel van een invoegstrook in te voegen op de N242. Het gebruik van de “ovonde” en daarna de invoegstrook is veiliger voor hen dan het links afslaan op de N242, met de kans op een confrontatie met tegemoetkomend verkeer. Ook voor het tegemoetkomende verkeer op de N242 is het veiliger als zij niet geconfronteerd worden met afslaand verkeer.

Veiligheid voor verkeersdeelnemers vinden wij zwaar wegen. Gelet op de afstand en de gemiddelde snelheid die op de N242 kan worden gereden, verwachten wij dat het extra tijdsbeslag door het omrijden enkele minuten bedraagt. Gelet hierop verwachten wij niet dat door de maatregelen hun belangen onevenredig geschaad zullen worden.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregelen voor worden getroffen, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

BESLUIT

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

1. Door het treffen van maatregelen aan de weg zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de afslag van de N242 ter hoogte van De Overtoom in de gemeente Heerhugowaard op te heffen. Bestuurders worden hierdoor verplicht om daar rechtdoor te rijden;

2. Van dit besluit mededeling te doen in de Staatscourant.

Haarlem, 24 april 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
F.J. van der Linden
Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

Mededelingen

1. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure (023-514 41 41) of voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, werkzaam bij de afdeling Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur, tel. (023) 514 34 46.