Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2014, 12083Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Nederlandsche Bank N.V. van 17 april 2014, houdende de intrekking van de Beleidsregel reikwijdte geconsolideerd en solotoezicht op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen Wft en de Beleidsregel uitgangspunten toepassing tweede pijler Kapitaalakkoord Bazel 2 (Besluit intrekking Beleidsregels DNB in verband met CRD IV en CRR)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive IV, afgekort CRD IV; PbEU L 176);

Gelet op Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation, afgekort CRR; PbEU L 176);

Gelet op Richtlijn nr. 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (richtlijn financiële conglomeraten I of FICO I; PbEU L 326);

Besluit:

Artikel 1

De volgende beleidsregels van DNB worden ingetrokken:

  • a. de Beleidsregel reikwijdte geconsolideerd en solotoezicht op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen Wft (Stcrt. 2008, 142);

  • b. de Beleidsregel uitgangspunten toepassing tweede pijler Kapitaalakkoord Bazel 2 (Stcrt. 2008, 139).

Artikel 2

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Beleidsregels DNB in verband met CRD IV en CRR.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Amsterdam, 17 april 2014

De Nederlandsche Bank N.V. J. Sijbrand, directeur

TOELICHTING

In navolging van de financiële crisis is op Europees niveau besloten dat een ‘single rule book’ noodzakelijk is om het toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Europees verband te harmoniseren. Op 1 januari 2014 zijn de Capital Requirements Directive IV (CRD IV)1 en de Capital Requirements Regulation (CRR)2 in werking getreden. Bovendien is op 1 januari 2014 de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I3 grotendeels in werking getreden.

Met de CRR werkt rechtstreeks en betreft maximumharmonisatie. De CRD IV leidt tot wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (momenteel is een wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten 4 in voorbereiding). Dit heeft gevolgen voor de toezichthouderregelingen, beleidsregels en andere beleidsuitingen van DNB. Op 1 januari 2014 is de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 5 van DNB in werking getreden. Met deze Regeling werd een aantal bestaande toezichthouderregelingen ingetrokken en werd invulling gegeven aan de nog resterende toezichthouderopties uit de CRR.

Bestaande beleidsregels, Q&A’s en andere beleidsuitingen van DNB, doorgaans publiek gemaakt op Open Boek Toezicht, zijn tegen het licht gehouden om vast te stellen of deze uitingen strijdig of overbodig zijn geworden met de komst van de CRD IV en CRR. De met het onderhavige Besluit in te trekken Beleidsregels sluiten niet langer aan op het nieuwe, Europeesrechtelijke regelgevend kader.

Intrekking van de Beleidsregel reikwijdte geconsolideerd en solotoezicht op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen Wft (Stcrt. 2008, 142)

Er staan veel verwijzingen in deze Beleidsregel naar wettelijke bepalingen die niet langer correct zijn. Vaak bestaan de bepalingen nog wel, maar is de inhoud van de voorschriften dermate veranderd, dat de tekst van de Beleidsregel hier niet langer bij aansluit. Ook staan er (procedure)voorschriften in ten aanzien van ontheffingen voor individueel toezicht, die thans geheel worden bepaald door de CRR. Bovendien bevat de Beleidsregel definities en alternatieve berekeningswijzen, die door de maximumharmonisatie van de CRR niet langer zijn toegestaan.

Relevante uitleg over de wijze van consolideren, het bepalen van de juiste consolidatiekring en het vaststellen van de geldende voorschriften op geconsolideerd en individueel niveau, wordt door DNB op een andere manier publiek gemaakt.6

Intrekking van de Beleidsregel uitgangspunten toepassing tweede pijler Kapitaalakkoord Bazel 2 (Stcrt. 2008, 139)

Ook in deze Beleidsregel staan teveel verwijzingen naar wettelijke bepalingen die niet langer correct zijn. De Beleidsregel bespreekt ook de toepasbare maatregelen, welke thans in de artikelen 102 tot en met 104 CRD IV worden geregeld en middels de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten hun beslag zullen krijgen in de Wft. De uitleg over de reikwijdte van de ICAAP en SREP in de Beleidsregel wordt thans bepaald door de CRR en van nadere uitleg voorzien door DNB op haar website.7 De toelichting ten aanzien van de stresstesten zal worden ingehaald door nieuwe Guidelines van de Europese Bankautoriteit (EBA) op grond van artikel 100 lid 2 CRD IV. Ten aanzien van de SREP als geheel en enkele meer technische aspecten ervan, zijn ook Guidelines van EBA in ontwikkeling.8 Enkele andere uitgangspunten in de Beleidsregel waren eveneens ontleend aan Europese guidance. Ook hier volstaat directe verwijzing (bijvoorbeeld ten aanzien van diversificatie).9

Relevante uitleg die wegvalt door de intrekking van deze Beleidsregel, zal door DNB op andere wijze worden publiek gemaakt. Het betreft hier onder meer informatie over de frequentie en intensiteit (verplichting op grond van artikel 97 lid 4 CRD IV), criteria ten aanzien van de proportionaliteit en voorschriften over diversificatie en betrouwbaarheidsinterval.

De Nederlandsche Bank N.V. J. Sijbrand, directeur