Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 11989Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het in werking stellen van de Wegsleepregelin Evenementen voor het Oud Limburgs Schuttersfeest - Grevenbicht

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregelen bekend voor het Oud Limburgs Schuttersfeest in Grevenbicht.

V erkeers maatregel en

Het in werking stellen van de Wegsleepregeling Evenementen voor een door borden aangegeven zone in de kern van Grevenbicht van 26-06-2014 t/m 13-07-2014 in verband met het Oud Limburgs Schuttersfeest.

Overwegingen

Het kunnen wegslepen van foutief geparkeerde auto’s is nodig voor een goed verloop van de activiteiten rondom het OLS Grevenbicht.

De wegen zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen.

Uit het oogpunt van waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg alsmede ter voorkoming van door verkeer veroorzaakte overlast, schade en hinder wordt het noodzakelijk geacht om de Wegsleepverordening evenementen in werking te stellen. Verkeerd en gevaarlijk geparkeerd staande voertuigen die een veilig verloop van de optochten en evenementen, het veilig werken van hulpdiensten en de doorstroming naar onder andere parkeerterreinen belemmeren moeten daartoe meteen kunnen worden weggesleept en veilig gesteld. Op deze manier wordt een verkeersveilige situatie verzekerd voor deelnemers, bezoekers/toeschouwers en hulpverleners.

Het in werking stellen van de Wegsleepregeling evenementen is een ‘normaal maatschappelijk risico’. Er zijn geen alternatieve maatregelen mogelijk die eenzelfde resultaat hebben. Bewoners en bezoekers worden niet onevenredig benadeeld door deze maatregel.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 01 mei tot en met woensdag 11 juni 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.