Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 11988Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het in werking stellen van de Wegsleepregeling Evenementen voor de Eneco-tour 2014 - Sittard, Munstergeleen, Windraak

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregelen bekend voor de Eneco-tour 2014 in Sittard, Munstergeleen en Windraak.

V erkeers maatregel en

Het in werking stellen van de Wegsleepregeling Evenementen voor diverse straten in Sittard en Munstergeleen en Windraak op 17-08-2014 van 00.00 tot 18.00 uur in verband met een etappe van de Eneco-tour volgens de bij het verkeersbesluit gevoegde kaart.

Overwegingen

Op 17-08-2014 wordt gedeeltelijk in onze gemeente een etappe van de Eneco-tour 2014 verreden. Om ervoor te zorgen dat diverse routes, zoals aangegeven op de tekening, vrij zijn van geparkeerde auto’s, worden parkeerverboden ingesteld, maar daarnaast is het nodig om de wegsleepverordening in werking te stellen. Indien nodig, kunnen verkeerd geparkeerde auto’s dan weggesleept worden.

Uit het oogpunt van veiligheid van deelnemers, waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg alsmede ter voorkoming van door verkeer veroorzaakte overlast, schade en hinder wordt het noodzakelijk geacht om de Wegsleepverordening evenementen in werking te stellen.

Diverse routes zoals aangegeven op tekening moeten vrij zijn van geparkeerde auto’s. De betreffende straten zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen.

Het in werking stellen van de Wegsleepregeling evenementen is een ‘normaal maatschappelijk risico’. Er zijn geen alternatieve maatregelen mogelijk die eenzelfde resultaat hebben. Bewoners en bezoekers worden niet onevenredig benadeeld door deze maatregel.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 01 mei tot en met woensdag 11 juni 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.