Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2014, 11598Verkeersbesluiten

Logo LelystadLelystad, verkeersbesluit Parkeerverbodzone westelijke en oostelijke rijbaan Valkendreef vanaf fietspad Larserdreef tot voorbij kruising Valkendreef / Zuiderpoort.

Datum besluit: 15 april 2014

Registratienummer: 141009836

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.Het parkeerterrein Zuiderpoort (Palazzo) wordt steeds meer voor evenementen gebruikt.

 • 2.Vanuit de afdeling vergunningverlening en handhaving is het verzoek ontvangen om een parkeerverbod voor de westelijke en oostelijke rijbaan Valkendreef vanaf het fietspad Larserdreef tot voorbij de kruising Valkendreef - Zuiderpoort.

 • 3.Tijdens evenementen ontstaat er ongewenst parkeergedrag langs de Valkendreef.

 • 4.Een parkeerverbod kan zorgen voor doorstroming van het verkeer.

 • 5.dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.

 • 6.de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Het parkeerterrein Zuiderpoort (Palazzo) wordt steeds meer gebruikt voor evenementen zoals markten en braderieën. Een gedeelte van het parkeerterrein wordt hiervoor gebruikt. Een van de voorwaarden van de vergunningverlening is dat er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor de bezoekers van bedrijven gelegen aan Zuiderpoort en het evenement.

In de praktijk blijkt dat bezoekers van Palazzo en/of het betreffende evenement op voorhand parkeren in de bermen van het weggedeelte Valkendreef tussen het fietspad Larserdreef en de kruising Valkendreef / Zuiderpoort, terwijl er nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Ook tijdens publiekstrekkende acties van de ondernemers is er ongewenst parkeergedrag in de bermen van de Valkendreef.

Dit ongewenste parkeergedrag belemmerd de doorstroming van het verkeer voor de hulpdiensten en de stadsdienst en zorgt voor verkeersonveilige situaties.

Om de bereikbaarheid van de bedrijven gelegen aan Zuiderpoort en de achter het gebied liggende bedrijven waaronder LSG Rentray te waarborgen is het wenselijk dat er een parkeerverbodzone wordt ingesteld op de westelijke en oostelijke rijbaan van de Valkendreef, vanaf fietspad Larserdreef tot voorbij de kruising Valkendreef / Zuiderpoort.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van de verkeersmaatregel zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat het voorkomen of beperken van de door geparkeerde voertuigen veroorzaakte overlast/hinder in deze, zwaarder weegt dan het kunnen parkeren van voertuigen op de hiervoor genoemde locatie.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 141010401.

Besluit

1.Instellen parkeerverbodzone westelijke en oostelijke rijbaan Valkendreef vanaf fietspad Larserdreef tot voorbij de kruising Valkendreef - Zuiderpoortdoor plaatsing van borden volgens model E1(zone) en E1 (einde zone) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

1. één en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

Lelystad, 15 april 2014

Datum van publicatie: 23 april 2014

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, P.C. Klooster

de burgemeester, M. Horselenberg

Openbaar making en ter visie legging

Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 24 april 2014 tot 5 juni 2014 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.

Bezwaar

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Flevopost, editie 23 april 2014, verspreidingsgebied Lelystad.

Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van de gemeente Lelystad, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een accept-girokaart.