Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 11342Overig

Logo Amsterdam
Vaststelling besluit hogere waarden woonschepen Westpoort, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De deelraad van stadsdeel Noord heeft bij besluit van 18 maart 2013, 6376-A, het besluit vaststelling hogere waarden woonschepen Westpoort vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling van hogere waarden ligt met bijbehorende stukken met ingang van 23 april 2014 tot en met 4 juni 2014 ter inzage op het volgende adres:

  • de balie Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Hogere waarden

Door de aanpassing van de geluidszone rond het industrieterrein Westpoort en omdat ligplaatsen voor woonschepen geluidsgevoelig zijn geworden zijn er hogere waarden vastgesteld voor 62 ligplaatsen voor woonschepen.

Beroep

Van 24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam-Noord, 22 april 2014

burgemeester en wethouders,