Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 1117Overig

Logo Amsterdam - Zuidoost
Ontwerpbesluit omgevingsrecht t.b.v. de aanleg van een bypass langs de Gaasperplas om de waterkwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren, Amsterdam - Zuidoost

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om in het kader van de WABO een omgevingsvergunning onderdeel afwijken van het bestemmingsplan, onderdeel uitvoeren van een werk en onderdeel bouwen te verlenen voor de aanleg van een bypass langs de Gaasperplas om de waterkwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: graven van een watergang (circa 9.000 m2), het verleggen van ruiterpaden, het aanbrengen van 3 bruggen (2 bruggen van 3 meter breed en 1 brug van 1,5 meter breed), het aanbrengen van 5 duikers, het aanbrengen van een kunststof damwand (lengte circa 140 meter), het aanbrengen van twee kanosteigers, het aanbrengen van twee keerschotten en het aanbrengen van een betonnen keermuur.

De ontwerp omgevingsvergunning (OLOnr: 1038649) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage in:

  • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 08.30 – 15.00 uur maar donderdag van 13.00 – 19.00; Als u zich meldt bij de receptie van het stadsdeelkantoor dan zullen de medewerkers u doorverwijzen naar Burgerzaken waar de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd;

Een digitale versie van het ontwerpbesluit is te downloaden op de website van het stadsdeel zuidoost. (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/woon-leefomgeving/bestemmingsplannen/ )

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met afdeling Juridische zaken, Directie Bedrijfsvoering, Stadsdeel Zuidoost op telefoonnummer 020-2525253, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 17:00. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 15 januari 2014,

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost T. Herrema, Voorzitter

F. Dadi, Secretaris