Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2014, 10697Ruimtelijke plannen

Logo Oisterwijk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’t Wildelot, Rosepdreef 6’, Oisterwijk

Op 13 maart 2014 is door de gemeenteraad van Oisterwijk het bestemmingsplan “ ’t Wildelot, Rosepdreef 6” gewijzigd vastgesteld. Met ingang van vrijdag 18 april 2014 tot en met donderdag 29 mei 2014 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Omschrijving plan

Rosepdreef 6 heeft in het Bestemmingsplan Buitengebied een agrarische bestemming. Dit (voormalige) agrarisch erf maakt deel uit van Landgoed Rozephoeve. De locatie Rosepdreef 6 is echter niet langer geschikt voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Het doel van deze bestemmingsplanprocedure is daarom om de agrarische bestemming om te zetten naar een woonbestemming.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “ ’t Wildelot, Rosepdreef 6” gewijzigd vastgesteld. Er is namelijk een regeling aan het bestemmingsplan toegevoegd gericht op het beschermen van de cultuurhistorische waarde van het complex. Deze regeling zorgt er voor dat er bij een aanvraag om omgevingsvergunning nadere eisen gesteld kunnen worden of dat de aanvraag geweigerd kan worden als de cultuurhistorische waarde van het complex volgens het college onevenredig wordt aangetast.

Inzien plan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “ ’t Wildelot, Rosepdreef 6” kan vanaf vrijdag 18 april 2014 tot en met donderdag 29 mei 2014 door iedereen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website, www.oisterwijk.nl , waar u de bestanden kunt downloaden als PDF bestand;

  • op afspraak bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. Een afspraak maken kan via www.oisterwijk.nl of bel: (013) 529 13 11.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.