Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 10464Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenGemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit bushaltes Bloemendaalseweg

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

daartoe bevoegd op grond van:

 • -artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -het collegebesluit van 17 december 2013, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend;

het hoofd afdeling Ruimte,

gehoord de verkeersadviseur van de politie, district Den Haag, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gehoord voorts de eigenaar van de betreffende grond, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en die daarbij heeft aangegeven met deze maatregel in te stemmen;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet.

Besluit:

 • 1.door het plaatsen van bord L3 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 twee bushaltes aan te wijzen op de kruising Bloemendaalseweg – Otweg ter hoogte van het viaduct onder de A12 en nabij Restaurant ‘t Baarsje;

 • 2.vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

ten aanzien van de aanleiding:

 • -de Vereniging Buurtbus Reeuwijk heeft op 27 september 2013 een verzoek ingediend, ons kenmerk A/IN-27454, voor het uitbreiden van het aantal vaste haltes om de bekendheid en daarmee de toegankelijkheid van de buurtbus te verbeteren;

 • -op de Bloemendaalseweg zijn op dit moment nog geen officiële bushaltes;

 • -de vervoerder Arriva, uitvoerder van dienstregeling buurtbus, is voornemens twee nieuwe haltes te installeren, door middel van plaatsing bord L3, inclusief een bord met reizigersinformatie, op de Bloemendaalseweg;

 • -op de kruising van de Bloemendaalseweg met de Otweg, kort na het viaduct onder de A12, worden haltepalen aan beide zijden van de weg geplaatst;

 • -op de kruising van de Bloemendaalseweg met de Zwarteweg, nabij Restaurant ’t Baarsje, wordt één haltepaal voor beide richtingen geplaatst;

 • -andere aanvullende verkeersmaatregelen of aanpassingen aan het wegdek of de berm zijn niet nodig.

ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten:

 • -aan deze maatregelen ligt ten grondslag de volgende verkeerskundige doelstelling zoals weergegeven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

  • -lid 1c, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

ten aanzien van de zorgvuldigheid en afweging van belangen:

 • -dit onderwerp is behandeld door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven;

 • -die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen;

 • -die personen hebben op grond van de bedoelde expertise geadviseerd tot de aangegeven maatregel te besluiten;

 • -de belangrijkste belangen in dezen zijn hiervoor reeds verwoord; er zijn dan ook geen aanwijzingen dat met dit besluit sprake is van een verkeersbesluit met onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur:

- dit besluit is conform het advies van de politie van 27 januari 2014.

Waddinxveen, 7 april 2014

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte

(R. Luimes)

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.de adviseur van de politie, district Den Haag;

 • b.afdeling voorlichting ter publicatie;