Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 10074Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Bestemmingsplan Achterbroek 113-115 vastgesteld, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2014 het bestemmingsplan Achterbroek 113-115 (NL.IMRO.0491.WP32Ab115-vg01) heeft vastgesteld. Het plan is n.a.v. een ingediende zienswijze op enkele ondergeschikte punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het plan ligt tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 8.30 -12.00 uur) van 9 april tot en met 20 mei 2014 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Degene die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 21 mei 2014.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.