Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 8284Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit aanduiding Schootsvelden als voetgangerszone met als uitzondering fietsers.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken (ingevolge art. 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) bekend, dat zij besloten hebben om de Schootsvelden aan te duiden als voetgangerszone met als uitzondering fietsers. Het betreft de paden: Het lank getske, Serviampad, Deken Haenraetspad en Kerkepad.

Verkeersmaatregel

Deze verkeersmaatregel zal worden uitgevoerd door het aanbrengen van borden voetgangerszone (bord: G07zb) met als onderbord “uitgezonderd fietsers” zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Op de situatietekening behorend bij het verkeersbesluit is de situering van de verkeersmaatregel aangegeven.

Overwegingen

Uit het oogpunt van het waarborgen van het in stand houden van de weg, de bruikbaarheid ervan en de vrijheid van verkeer zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub c en d van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om deze verkeersmaatregel te nemen.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 28 maart 2013 tot en met woensdag 8 mei 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Deze ter inzagelegging is vanuit het oogpunt van een zorgvuldige belangenafweging (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en, de gronden van het bezwaar.