Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2013, 8148Overig

Logo Gorinchem
Verordening ‘Geurhinder en veehouderij Gorinchem 2012’

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2013 heeft vastgesteld:

de verordening ‘Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012’, met de bijbehorende quickscan ‘Wet geurhinder en veehouderij in de gemeente Gorinchem’ en de gebiedsvisie ‘Hoog Dalem Wet geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem’.

De verordening is opgesteld om een vaste geurafstand van minimaal 50 meter – in plaats van de wettelijke 100 meter – voor veehouderijen met maximaal 50 paarden in en 100 meter rondom het plangebied “Hoog Dalem” vast te leggen. In de hierboven genoemde quickscan en gebiedsvisie wordt op grond van de vaste afstand van 50 meter, en de voorwaarde dat maximaal 50 paarden mogen worden gehouden, geconcludeerd dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat voor de (toekomstige) bewoners ter plaatse.

Tegelijkertijd met het besluit tot vaststelling van de verordening ‘Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012’ met de bijbehorende quickscan en gebiedsvisie, is de (oude) verordening ‘Geurhinder en veehouderijen gemeente Gorinchem 2011’ ingetrokken.

De verordening ‘Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012’ treedt op woensdag 27 maart 2013 in werking. Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen het besluit tot vaststelling van de verordening en de inwerkingtreding hiervan.

De verordening met bijlagen liggen met ingang van woensdag 27 maart 2013 voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Gorinchem, maar is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale regelingen.

Voor nadere informatie over de verordening met bijlagen kunt u contact opnemen met de heer A. Rietveld van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zijn telefoonnummer is 0183 – 65 93 17. E-mailen kan naar a.rietveld@gorinchem.nl.

Gorinchem, 26 maart 2013