Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2013, 7650Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Vaststelling bestemmingsplan ‘Noordzijde 48 Goudriaan’, Graafstroom

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van gemeente Molenwaard op 15 januari 2013 het bestemmingplan ‘Noordzijde 48 Goudriaan’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het juridisch planologisch mogelijk om na sloop van een schuur op het ten zuiden van de bestaande woningen gelegen perceel een ruimte-voor-ruimte-woning op te richten en maakt daarnaast het oprichten van een groepsaccommodatie in een bestaand bijgebouw mogelijk. Het ruimte-voor-ruimte perceel zal worden bestemd als ‘Wonen’, het bijgebouw aan de oostzijde van de bestaande woning zal de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – groepsaccommodatie’ krijgen.

Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 22 maart 2013 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl .

Tijdens de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het betreffende bestemmingplan en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest of een belanghebbende die een zienswijze heeft over een wijziging, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt in werking op 3 mei 2013.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.