Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2013, 7501Verkeersbesluiten

Logo NaardenNaarden, Marktstraat, Verkeersmaatregelen tijdens Matthaus Passion

Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de Nederlandse Bachvereniging traditiegetrouw vergunning verleend is voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote kerk;

dat die uitvoeringen dit jaar plaats vinden op 24, 26, 28, 29 en 30 maart 2013 op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vooraf gegaan door de Lamentaties;

dat de uitvoeringen van de Matthäus Passion worden bijgewoond door ca.1750 bezoekers per uitvoering;

dat de uitvoering op Goede Vrijdag 29 maart wordt bijgewoond door leden van het kabinet waaronder de Minister-president, hoogwaardigheids- bekleders en captains of industry;

dat om de veiligheid te borgen op verzoek van de politie op Goede Vrijdag 29 maart de Marktstraat tussen de Turfpoortstraat en de Cattenhagestraat zal worden afgesloten voor verkeer en vrij dient te zijn van geparkeerde auto’s;

dat gezien deze afsluiting voor de afwikkeling van het verkeer, in overleg met politie en brandweer, een eenrichtingsverkeer omleidingsroute noodzakelijk is;

dat om een goede doorgang voor hulpdiensten in de omleidingsroute te borgen, het noodzakelijk is een parkeerverbod in te stellen hoek Oostwalstraat Kloosterstraat tussen de Huizerpoortstraat en de Zusterenstraat;

dat het voor de musici van de Bachvereniging gezien het zware meerdaagse programma en het vervoer van instrumenten noodzakelijk is in de directe nabijheid van de Grote Kerk te parkeren;

dat dit zonder verkeersmaatregelen in de Sint Annastraat en Bussummerstraat niet mogelijk is;

dat om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners van de Sint Annastraat en de Bussummerstraat de verboden zo kort mogelijk van kracht moeten zijn;

dat ten behoeve van minder valide bezoekers van de Matthäus Passion de parkeervoorzieningen ontoereikend zijn en extra parkeervoorziening wordt aangewezen;

dat op 4 maart 2013 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;

dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;

BESLUIT

 • 1.tot het instellen van twee tijdelijke parkeerverboden op 24, 26, 28 en 30 maart 2013 in de Sint Annastraat tussen Kerkpad en Marktstraat, en in de Bussummerstraat tussen Pastoorstraat en Kerkpad op;

Zondag 24 maart parkeerverbod van 11.00 uur tot 15.00 uur

Dinsdag 26 maart parkeerverbod van 15.30 tot 19.30 uur

Donderdag 28 maart parkeerverbod van 15.30 tot 19.30 uur

Zaterdag 30 maart parkeerverbod van 08.30 tot 12.00 uur;

 • 1.Daarvan ontheffing te verlenen aan musici van de Bachvereniging;

 • 2.tot het instellen van een tijdelijk parkeerbod op 29 maart in de Bussummerstraat tussen Pastoorstraat en Kerkpad;

Vrijdag 29 maart parkeerverbod van 08.30 tot 12.00 uur;

 • 1.Daarvan ontheffing te verlenen aan musici van de Bachvereniging.

 • 2.Tot het instellen van tijdelijk parkeerverbod op 29 maart in de

Sint Annastraat tussen Kerkpad en Marktstraat;

Vrijdag 29 maart parkeerverbod van 08.30 tot 17.00 uur.

 • 1.tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod in de Marktstraat op vrijdag 29 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur;

 • 2.daarvan ontheffing te verlenen ten behoeve van de auto van de Minister-president;

 • 3.tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod hoek Oostwalstraat / Kloosterstraat tussen de Huizerpoortstraat en de Zusterenstraat op vrijdag 29 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur;

 • 4.tot het afsluiten van de Marktstraat gelegen tussen Turfpoortstraat en Cattenhagestraat op vrijdag 29 maart tussen 10.00 en 17.00 uur;

 • 5.tot het instellen van een eenrichtingsverkeer omleidingsroute op vrijdag 29 maart in de richting; Gansoordstraat, Oostwalstraat, Kloosterstraat, Cattenhagestraat (met uitzondering van het gedeelte tussen het Burgemeester Wesselingplein en de Westwalstaat), Westwalstraat (met uitzondering van het gedeelte tussen Amsterdamsestraatweg en de Turfpoortstraat) en Turfpoortstraat;

 • 6.tot het aanwijzen van vier (4) algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Raadhuisstraat ter hoogte van het gebouw van de sector Grondgebied op zondag 24 maart, dinsdag 26, donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart van 09.00 tot 18.00 uur;

 • 7.tot het plaatsen van de volgende borden; C2; C3; E4 met onderbord “verboden te parkeren in verband met evenement van 09.00 tot 17.00 uur op vrijdag 29 maart” conform bijlage I van het reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de borden E1 en E6 conform bijlage I van het reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 8.tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;

 • 9.één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 22 februari 2013, tekeningnummer TVBE1304.

Naarden, 6 maart 2013

A. Hoeve
het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit wordt gepubliceerd in het NaarderNieuws van 22 maart 2012.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.