Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 7108Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen van drie parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de onderhoudsweg bij het Noorderstrand te Kamperland.

2013005378

Betreft: Aanwijzen van drie parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de onderhoudsweg bij het Noordzeestrand te Kamperland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de doodlopende onderhoudsweg bij het Noordzeestrand te Kamperland door het waterschap is opengesteld voor recreatief medegebruik voor fietsers en voetgangers;

 • -dat de recreanten vanuit het vakantiepark De Banjaard via een trap of een fietsopgang nabij het Helmgras (vanaf de onderhoudsweg) toegang hebben tot het Noordzeestrand;

 • -dat nabij het Helmgras het strand vanaf de onderhoudsweg zonder trappen toegankelijk is;

 • -dat het mede daarom gewenst is om nabij deze toegang tot het Noordzeestrand enkele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen, zodat het strand op deze locatie ook voor minder valide recreanten bereikbaar wordt;

 • -dat motorvoertuigen de onderhoudsweg alleen kunnen bereiken via de bij Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud zijnde Hooghplaetweg;

 • -dat op deze weg een geslotenverklaring geldt voor motorvoertuigen, aangegeven met bord C12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -dat voor het kunnen berijden van deze weg een ontheffing van het bepaalde in de artikelen 3 lid 1, 4, 10, 23 lid 1 sub b en c, 24 en 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C12 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aangevraagd dient te worden bij Rijkswaterstaat Wegendistrict Zeeland;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 08-02-2013);

besluit:

-tot het aanwijzen van drie parkeerplaatsen op de onderhoudsweg bij het Noordzeestrand te Kamperland als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door plaatsing van borden E06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde situatieschets en bordenplan van 6 februari 2013.

Middelburg, 19 februari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen