Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 7106

Gepubliceerd op 15 maart 2013 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen verplicht fietspad langs de Provincialeweg tussen Geersdijk en Wissenkerke.

2013005359

Betreft: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Provincialeweg tussen Geersdijk en Wissenkerke.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Provincialeweg een verbindingsweg is tussen Kortgene, Geersdijk en Wissenkerke;

 • -dat deze weg tevens dient als ontsluiting van Geersdijk en Wissenkerke op de Oostwestweg (N255);

 • -dat deze weg in het categoriseringsplan waterschapswegen is opgenomen als gebiedsontsluitingsweg;

 • -dat vanwege de aanwezige laanbeplanting de Provincialeweg is uitgevoerd als erftoegangsweg type A;

 • -dat daarom de snelheidslimiet op deze weg 60 km per uur is;

 • -dat over de Provincialeweg circa 1.500 motorvoertuigen en 150 fietsers per dag rijden;

 • -dat de weg ook frequent gebruikt wordt door landbouwverkeer;

 • -dat het daardoor gewenst is om langs de gehele Provincialeweg een vrijliggend fietspad aan te leggen;

 • -dat dit voorlopig alleen tussen Geersdijk en Wissenkerke gerealiseerd kan worden;

 • -dat verwacht wordt dat de aanleg van het fietspad tussen Kortgene en Geersdijk in 2014/2015 uitgevoerd zal worden;

 • -dat het gezien de snelheidslimiet op de Provincialeweg gewenst is om de bromfietsers over de hoofdrijbaan te laten rijden;

 • -dat deze bromfietsers nabij de Oostwestweg gebruik moeten maken van het bij de provincie Zeeland in beheer en onderhoud zijnde vrijliggende (brom)fietspad aan de oostzijde van de rotonde;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 07-02-2013);

besluit:

 • -tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Provincialeweg tussen de bebouwde kom van Geersdijk en de rotonde in de Oostwestweg en tussen deze rotonde en de bebouwde kom van Wissenkerke, door het plaatsen van de borden G11 en G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het verwijzen van de bromfietsers vanaf de hoofdrijbaan van de Provincialeweg naar het verplichte (brom)fietspad langs de rotonde in de Oostwestweg, door het plaatsen van borden D103 en D104, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening 4WIS080001 (Bordenplan 04-02-2013).

Middelburg, 19 februari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl