Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 7105Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km/u en aanwijzen verplicht fietspad op de Kloetingseweg te 's-Heer Abtskerke.

2013005353

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Kloetingseweg te ’s-Heer Abtskerke;

Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Kloetingseweg te ’s-Heer Abtskerke.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Kloetingseweg te ’s-Heer Abtskerke in het categoriseringsplan waterschapswegen is opgenomen als erftoegangsweg type A;

 • -dat over deze weg gemiddeld 1.600 motorvoertuigen per werkdag rijden;

 • -dat de snelheidslimiet op een gedeelte van de Kloetingseweg direct grenzend aan de bebouwde kom en ter plaatse van de spoorovergang momenteel 60 km per uur is, aangegeven met borden A01-60 en A02-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -dat de snelheidslimiet op het overige gedeelte van de Kloetingseweg momenteel 80 km per uur is;

 • -dat de Kloetingseweg frequent gebruikt wordt door landbouwverkeer;

 • -dat het in verband daarmee gewenst is de snelheidslimiet op de gehele Kloetingseweg terug te brengen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat deze Kloetingseweg onderdeel is van de schoolfietsroute van en naar Goes;

 • -dat het daardoor gewenst is om langs de gehele Kloetingseweg een vrijliggend fietspad aan te leggen;

 • -dat dit voorlopig alleen tussen de bebouwde kom van ’s-Heer Abtskerke en het fietspad parallel aan de spoorlijn van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) gerealiseerd kan worden;

 • -dat voor de aanleg van het gedeelte tussen het fietspad parallel aan de spoorlijn van de SGB en de Goesestraatweg de besluitvorming over de locatie van de nieuwe aansluiting van Goes op de A58 wordt afgewacht;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 06-03-2013);

besluit:

 • -tot het verlagen van de snelheidslimiet van 80 naar 60 km per uur op de gehele Kloetingseweg, door deze weg binnen de zone 60 km per uur te brengen middels het verwijderen van de borden A01-60 en A02-60 en door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Kloetingseweg tussen de bebouwde kom van ’s-Heer Abtskerke en het fietspad parallel aan de spoorlijn van de SGB, door het plaatsen van de borden G11 en G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening NVI11049-01 (Bordenplan 01-02-2013).

Middelburg, 11 maart 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen