Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2013, 6675Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nuth’, Nuth

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Nuth bekend, dat zij in haar vergadering van 5 maart 2013 hebben besloten om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nuth met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter visie te leggen.

Het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Nuth met uitzondering van de kernen Nuth, Schimmert, Hulsberg, Wijnandsrade, Vaesrade, kleinen woonkernen in het buitengebied en de bedrijventerreinen De Horsel en De Steeg.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nuth met de hierbij behorende stukken ligt van 14 maart 2013 tot en met 24 april 2013 ter visie bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Deweverplein 1 te Nuth.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de link “ruimtelijke plannen” op de gemeentelijke website www.nuth.nl en daarnaast kan het ontwerpbestemmingsplan ook worden ingezien via de directe internetlink www.ruimtelijkeplannen.nl. Identificatienummer: NL.IMRO.0951.Buitengebied2013-ON01.

Zienswijze

Gedurende de boven genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze geven over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen, welke de voorkeur hebben, moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Nuth, Postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, de heer C. Thevis, tel: 045-5659100. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Thevis van de afdeling Ruimte & Samenleving via telefoonnummer 045-5659100.