Logo Druten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bull – Tabaksveld 2e fase’ ter inzage, Druten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bull- Tabaksveld 2e fase’ ter inzage ligt.

Begrenzing plangebied, aard bestemmingsplan

Het gebied betreft de gronden van het tuincentrum aan Meerstraat 9 en het verlengde van de reeds deels gerealiseerde 1e fase van het plan Tabaksveld aan de straat Tabaksveld op het voormalige Delta-terrein. In het bestemmingsplan wordt een woonbuurt met maximaal 34 nieuwe woningen mogelijk gemaakt die aansluit op de het 1e deel van het plan Tabaksveld.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt, met het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en de bijlagen, vanaf 14 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentewinkel. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur.

De stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden of op de landelijke website (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPpuiBullTabak-1302). De bronbestanden zijn beschikbaar op www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPpuiBullTabak-1302 .

Tijdens bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad (Postbus 1, 6650 AA DRUTEN). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de medewerkers van de Frontoffice van de afdeling VROM op telefoonnummer 14 0487. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ter inzage gelegde stukken kunnen tijdens bovengenoemde termijn worden aangevuld met nieuwe relevante stukken en gegevens.

Naar boven