Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2013, 6323Convenanten

Addendum Informatieprotocol FEC 2011 ten behoeve van het FEC-project TF

De ondergetekenden,

Gelet op het Convenant FEC 2009, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 15 april 2009, nr. 71, en het Addendum Convenant FEC 2009

Overwegende dat:

  • De informatie van en de informatie-uitwisseling met de FEC-partners en de organisaties van ondergetekenden en hun interventiemogelijkheden direct, binnen de wettelijke kaders, kunnen bijdragen aan het doel van het FEC: het versterken van de integriteit van de financiële sector;

  • De financiering van terrorisme een inbreuk is op de integriteit van de financiële sector;

  • Het doel van het FEC-project TF het vergroten van de samenwerking op het terrein van bestrijding van financiering van terrorisme is en meer specifiek tot een programmatische aanpak van de financiering en de gehanteerde financiële infrastructuur van een specifieke terroristische organisatie te komen;

  • De organisaties van ondergetekenden essentiële informatie en interventiemogelijkheden bezitten die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het FEC-project TF;

  • De FEC-raad, conform artikel 1, derde lid, van het Convenant FEC 2009, de organisaties van ondergetekenden gevraagd heeft deel te nemen aan het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum (FEC) voor wat betreft de operationele uitvoering van het FEC-project Terrorisme Financiering (TF).

Komen overeen:

Dat hun organisaties deelnemen, binnen de bestaande wettelijke kaders, aan het FEC-samenwerkingsverband voor wat betreft de operationele uitvoering van het FEC-project TF.

Dat de organisaties van ondergetekenden in dit addendum en daar buiten worden aangehaald als de FEC-participanten.

Dat de FEC-participanten zich in dit kader committeren aan het Informatieprotocol FEC 2011, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2011, nr. 21708.

Dat dit addendum vervalt, zodra de operationele uitvoering van het FEC-project TF is uitgevoerd.

Amsterdam, 25 januari 2013

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Th.P.L. Bot.

FIU-Nederland, H. Verbeek-Kusters.

Immigratie- en Naturalisatiedienst, R.J.T. van Lint.

Belastingdienst/Douane W.A.J.M. Rovers.