Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2013, 5615Verkeersbesluiten

Logo NaardenVerkeersbesluit aanwijzen oplaadpunt elektrische auto Vermeerlaan naast de parkeerhaven ter hoogte van de Jan Steenlaan aan de zijde van de Jan Toebacklaan

Burgemeester en wethouders van Naarden;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij burgemeester en wethouders van Naarden bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende;

dat elektrische auto’s bijdragen aan een goed leefklimaat;

dat voor een toename van het gebruik van elektrische auto’s een landsdekkend netwerk van oplaadpunten nodig is;

dat de gemeente Naarden daar graag aan bijdraagt;

dat een inwoner van Naarden een elektrische auto heeft aangeschaft;

dat deze bewoner zijn voertuig in de nabijheid van zijn woning wil kunnen opladen;

dat hiervoor een parkeerplaats moet worden aangewezen;

dat die parkeerplaats dan enkel kan worden gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s;

dat die parkeerplaats voor een ieder die zijn elektrische auto wil opladen toegankelijk en te gebruiken is;

dat op woensdag 23 januari 2013 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;

dat de vermelden maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.c. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;

BESLUIT

  • 1.tot aanwijzen van een locatie voor het plaatsen van een oplaadpunt voor een elektrische auto aan de Vermeerlaan, naast de parkeerhaven ter hoogte van de Jan Steenlaan aan de zijde van de Jan Toebacklaan;

    tot het plaatsen van verkeersborden conform model E04 en een onderbord met aanduiding "opladen elektrische personenauto's" van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • 2.één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 30 januari 2013, tekeningnummer VB1304

  • burgemeester en wethouders van Naarden

de secretaris,

mw. H. Th. J. Molenbrugge

de burgemeester,

mw. dr. J.J. Sylvester

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.