Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2013, 5254Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenGemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit t.b.v. het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische auto's

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

daartoe bevoegd op grond van:

 • -artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -het collegebesluit van 16 maart 2010, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend;

het hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte,

gehoord de verkeersadviseur van de politie Hollands-Midden, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gehoord voorts de eigenaar van de betreffende grond, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en die daarbij heeft aangegeven met deze maatregel in te stemmen;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Waddinxveen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen;

Besluit:

 • 1.door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB19 “opladen elektrische auto’s” een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s op de volgende locaties:

  • aa.Zuidplaslaan, parkeerplaats nabij huisnummer 412

  • ab.Raadhuisplein, parkeerplaats nabij huisnummer 1

  • ac.Veenkade, parkeerplaats nabij huisnummer 1;

 • 2.vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

ten aanzien van de aanleiding:

 • -de parkeerplaatsen aan de Zuidplaslaan, het Raadhuisplein en de Veenkade zijn bij de gemeente Waddinxveen in beheer;

 • -de Stichting E-laad is opgericht door netbeheerders van elektriciteit in Nederland en sinds 2010 willen zij 10.000 laadpalen plaatsen in Nederland als test voor netbeheerders;

 • -de Stichting E-laad wil hiermee het elektrisch rijden bevorderen;

 • -de gemeente Waddinxveen dit initiatief van harte steunt en de voordelen van elektrisch rijden inziet;

 • -belangrijke voordelen van elektrische auto’s zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn;

 • -elektrische auto’s bovendien minder stank veroorzaken en ook stiller zijn;

 • -er voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn voor andere voertuigen;

 • -één oplaadpaal biedt de mogelijkheid om 2 elektrische auto’s tegelijk op te kunnen laden;

 • -per oplaadpaal wordt vooralsnog één parkeerplaats voor een elektrische auto gereserveerd;

 • -indien deze gereserveerde parkeerplaats voor elektrische voertuigen veelvuldig gebruikt zal worden, bestaat de mogelijkheid om in de toekomst ook het tweede laadpunt van de laadpaal in gebruik te nemen en daar een extra parkeerplaats voor te reserveren.

ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten:

 • -aan deze maatregelen liggen ten grondslag de volgende verkeerskundige doelstellingen zoals weergegeven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • -lid 2a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • -lid 3a. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

ten aanzien van afweging van belangen en zorgvuldigheid:

 • -dit onderwerp is behandeld door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven;

 • -die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen;

 • -die personen hebben op grond van de bedoelde expertise geadviseerd tot de aangegeven maatregel te besluiten;

 • -daarom zijn er in Waddinxveen 3 locaties aangewezen die in aanmerking komen voor een elektrische oplaadpaal;

 • -voorlopig zullen er 3 oplaadpalen geplaatst worden;

 • -in de directe omgeving van de aangewezen parkeerplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor overige voertuigen beschikbaar, waarmee het parkeerbelang van overige weggebruikers in voldoende mate gewaarborgd is;

 • -de belangrijkste belangen in dezen zijn hiervoor reeds verwoord; er zijn dan ook geen aanwijzingen dat met dit besluit sprake is van een verkeersbesluit met onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur:

 • 1.politie heeft ingestemd met het voorgenomen verkeersbesluit met dien verstande dat voor de handhaving ook de inzet van BOA’s overwogen moet worden;

Waddinxveen, 21 februari 2013

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

het plv. hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,

(P.C. Kops)

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.de adviseur van de politie Hollands Midden;

 • b.afdeling voorlichting ter publicatie;