Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2013, 5018Ruimtelijke plannen

Logo Tilburg
Ontwerpbestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008, 7e herziening (Van Sonstraat 25), Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oude Stad Zuidwest, 7e herziening (Van Sonstraat 25) van maandag 4 maart tot en met maandag 15 april 2013 ter inzage ligt.

Het plangebied is gelegen aan de Van Sonstraat 25 te Tilburg en omvat het kadastrale perceel sectie Q, nr. 05279. Het bestemmingsplan is gericht op de realisatie van vier zelfstandige garageboxen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de genoemde termijn ter inzage in de Stadswinkel, Stadhuisplein 128 (ingang naast Paleis), geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur zonder afspraak. Na dit tijdstip kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 14013 of door online een afspraak te maken via www.tilburg.nl.

Ook zijn de stukken te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2012019).

Zienswijzen

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het bestemmingsplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze obp Oude Stad Zuidwest 2008, 7e herziening (Van Sonstraat 25)'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 8258. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze in te dienen.

Tilburg, 1 maart 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, P.G.A. Noordanus, burgemeester

G.G.H.M. Haanen, secretaris