Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2013, 4870Verkeersbesluiten

Logo NaardenVerkeersbesluit tot instellen van inhaalverbod Bollelaan en Brediusweg in Naarden

Burgemeester en wethouders van Naarden;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij burgemeester en wethouders van Naarden bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende;

dat de gemeente Naarden klachten van weggebruikers heeft ontvangen over de verkeerssituatie op de Bollelaan in Naarden;

dat de klachten betrekking hebben op de te hoge snelheden waarmee op de Bollelaan wordt gereden, op het inhalen op de Bollelaan, op de onoverzichtelijkheid van locaties waar het kwetsbare langzame verkeer oversteekt en op de matige zichtbaarheid van de grijze banden aan weerszijden van de Bollelaan;

dat inhalen op de Bollelaan gezien de breedte van de weg en de aanwezigheid van middengeleiders en uitritten niet wenselijk is;

dat de Bollelaan conform het Verkeersstructuurplan Naarden 2011 - 2020 een zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom type II’ is;

dat de Bollelaan wat betreft de markering niet voldoet aan de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) van een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom type II zoals die zijn opgesteld binnen het kader van Duurzaam Veilig;

dat het met het oog op de herkenbaarheid van wegen voor weggebruikers en het daarmee samenhangende gewenste gedrag van weggebruikers wenselijk is om zo veel als mogelijk wegen gegeven de categorisering conform de EHK in te richten;

dat het aanpassen van de markering op de Bollelaan conform de EHK een significante bijdrage levert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Bollelaan;

dat het instellen van een inhaalverbod door het toepassen van een doorgetrokken asstreep onderdeel is van de EHK voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom type II zoals de Bollelaan;

dat de logica in het wegbeeld vereist dat de markeringsmaatregelen inclusief het inhaalverbod aan de westzijde worden doorgezet tot aan het kruispunt Amersfoortsestraatweg – Brediusweg en aan de oostzijde tenminste tot aan het kruispunt Bollelaan – Flevolaan;

dat de markeringsmaatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat op 22 januari 2013 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;

BESLUIT

  • 1.tot het instellen van een inhaalverbod door het aanbrengen van een doorgetrokken asstreep op de Brediusweg en de Bollelaan, tussen de kruispunten Amersfoortsestraatweg – Brediusweg en Bollelaan – Flevolaan;

één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 7 februari 2013 tekeningnummer VB1302.

burgemeester en wethouders van Naarden

de secretaris,

mw. H. Th. J. Molenbrugge

de burgemeester,

mw. dr. J.J. Sylvester

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.