Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2013, 4749Verkeersbesluiten

Logo MontferlandVerkeersbesluit: Uitbreiding 30 km/u-zone te Didam met de Korenbloemhof

Portefeuillehouder: Wethouder Loeff-Hageman

Inleiding

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Korenbloemhof te Didam, middels het verlagen van de maximum snelheid.

Overwegingen

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

  • -het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • -het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Maatregel

De Korenbloemhof is een nieuwe woonstraat gelegen in het noordoosten van Didam. De Korenbloemhof is een doodlopende straat die ontsloten wordt op De Els. Door deze ontsluiting geldt er een snelheidsregiem van 50 km/u op de Korenbloemhof. Gelet op het wegprofiel kent de weg een verblijfsfunctie en geen ontsluitende functie.

De verblijfsfunctie die overduidelijk in de Korenbloemhof heerst wordt doorgaans gekenmerkt door een 30 km/u regiem. Het is dan ook wenselijk om de Korenbloemhof in de 30 km/u-zone op te nemen. Aanvullend op de snelheidsverlaging is het gewenst de voorrang te regelen op het kruispunt De Els/ Korenbloemhof. Vanwege de homogeniteit in kruispunten van De Els en het verwachtingspatroon van bestuurders is het wenselijk ook op dit kruispunt een uitritconstructie op de Korenbloemhof aan te leggen.

Motivering

De verschillende ontwikkelingen aan de Korenbloemhof geven aanleiding de snelheid te verlagen en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Naast het feit dat de verkeersveiligheid op de Korenbloemhof zal toenemen geldt dat de leefbaarheid door de invoering van de 30 km/u-zone verbeterd wordt. Een lager gereden snelheid betekent immers voor de omwonenden minder overlast van het verkeer. Door de snelheidsverlaging wordt het voor de bewoners aantrekkelijker om te verblijven op de straat.

Het instellen van een 30 km/u regime heeft een nadelig effect op de doorstroming van verkeer op de Korenbloemhof. Gelet op het doodlopende karakter van de straat is hier de doorstroming van ondergeschikt belang.

Het kruispunt Korenbloemhof/ De Els is momenteel een gelijkwaardig kruispunt. Door op de Korenbloemhof de snelheid te verlagen is het gewenst de voorrangssituatie op De Els te wijzigen. Het verkeer op De Els heeft op alle aansluitende wegen voorrang, dit is door middel van uitritconstructies vormgegeven. In het kader van homogeniteit en het verwachtingspatroon van bestuurders is het raadzaam de voorrang op het kruispunt Korenbloemhof/ De Els ook te regelen door middel van een uitritconstructie.

Belangenafweging

Derhalve, de maatregel wordt genomen ter verbetering van de veiligheid op de weg, ter bescherming van de weggebruikers en passagiers en ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied. Deze belangen prevaleren boven het belang van de doorstroming van het verkeer.

In het kader van het Duurzaam Veilig concept, welke door de gemeente wordt nagestreefd, is het regelen van de voorrang op het kruispunt Korenbloemhof/ De Els vereist.

Gehoord

Overeenkomstig met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:

Het uitbreiden van de 30 km/u-zone met de Korenbloemhof te Didam door over te gaan tot de plaatsing/ verwijdering van de volgende verkeerstekens volgens Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

  • 1.Het plaatsen van verkeersborden A1-zone (30 km/u-zone) aan het begin van de Korenbloemhof, direct na het kruispunt met De Els.

  • 2.Het verwijderen van verkeersborden A2-zone (einde 30 km/u-zone) aan het begin van de Korenbloemhof, direct na het kruispunt met De Els.

Eén en ander is overeenkomstig met de afbeelding in de bijlage.

Didam, 19-02-2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dat richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Op de website van de gemeente www.montferland.info vindt u onder "digitaal loket" onder "Digitale formulieren" het formulier "bezwaarschrift indienen". Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage

Situatieschets