Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2013, 4336Overig

Logo Boxmeer
Aanmeldingsnotitie-M.E.R.Monseigneur Geurtsstraat 74a te Maashees, Boxmeer

Wet milieubeheer

AANMELDINGSNOTITIE-M.E.R.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 7 november 2012 heeft maatschap Janssen-Van Doren medegedeeld dat hij voornemens is het oprichten en wijzigen van het huisvestingssysteem in de bestaande stal 2 (gedeeltelijk) aan de Monseigneur Geurtsstraat 74a te Maashees. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door maatschap Janssen-Van Doren géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boxmeer leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 20 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Vergunningen. Zij zijn telefonisch bereikbaar, bij voorkeur op werkdagen van 8.30-12.15 uur, via telefoonnummer 0485-585911. Wij verzoeken u in dit geval het registratienummer BOX-2012-00691 bij de hand te houden.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.