Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2013, 3769Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenVerkeersbesluit Oranjewijk, Waddinxveen

Instelling maximum snelheid 30 km/uur (zone) op Prins Bernhardlaan, instellen éénrichtingsverkeer op Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat, verwijderen uitritten op kruispunten zijwegen van Prins Bernhardlaan, aanbrengen uitrit op kruispunt Prins Bernhardlaan – Juliana van Stolberglaan.

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

daartoe bevoegd op grond van:

 • -- artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -- het collegebesluit van 16 maart 2010, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend;

het hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte,

gehoord de verkeersadviseur van de politie Hollands-Midden, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Waddinxveen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen;

Besluit:

 • 1.1. Instellen van een maximum snelheid van 30 km/uur (zonaal) op de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan door middel van het plaatsen van borden A01(30)zb en A01(30)ze van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.2. Instellen van éénrichtingsverkeer op de Prinses Margrietstraat (richting Willem de Zwijgerlaan) en Prinses Irenestraat (richting Prins Bernhardlaan) beide uitgezonderd voor (brom)fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met onderborden OB54 “uitgezonderd fietsers en bromfietsers” van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 3.3. Verwijderen uitritconstructies op de kruispunten met de zijstraten van de Prins Bernhardlaan, te weten de Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenestraat en Prinses Margrietstraat, waarmee de kruispunten gelijkwaardig worden;

 • 4.4. Opheffen voorrangskruispunt Juliana van Stolberglaan – Prinsbernhardlaan door het verwijderen van borden B04, B05 en B06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 5.5. Aanbrengen uitritconstructie op het kruispunt Juliana van Stolberglaan – Prinsbernhardlaan;

 • 6.6. Vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

ten aanzien van de aanleiding:

 • -de Juliana van Stolberglaan is een 50 km/uur gebiedsontsluitingsweg;

 • -de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan worden volgens het nog vast te stellen wegencagegoriseringsplan 30 km/uur erftoegangswegen;

 • -de weginrichting in overeenstemming wordt gebracht met de eisen welke conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig en het BABW aan 30 km/uur erftoegangswegen worden gesteld;

 • -verkeer op de Juliana van Stolberglaan gezien haar functie als gebiedsontsluitende weg zoveel mogelijk moet kunnen doorstromen;

 • -verkeer uit de Prins Bernhardlaan gezien haar functie als erftoegangsweg voorrang moet verlenen aan verkeer op de Juliana van Stolberglaan;

 • -het wegprofiel van de Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat met parkeren in vakken langs de rijbaan te smal is voor verkeer in twee richtingen;

ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten:

 • -aan deze maatregelen liggen ten grondslag de volgende verkeerskundige doelstellingen zoals weergegeven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • -- lid 1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -- lid 1b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -- lid 1d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

ten aanzien van de zorgvuldigheid en afweging van belangen:

 • -dit onderwerp is behandeld door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven;

 • -die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen;

 • -de maatregelen zijn besproken in het verkeersoverleg van 10 juli 2012;

 • -tijdens een overleg met bewoners en ondernemers is inzicht verkregen in de belangen die ten aanzien van deze verkeersmaatregel aan de orde zijn (zie verder de overwegingen ten aanzien van de afweging van belangen);

 • -gelet daarop kan gevoeglijk worden gesteld, dat bij de besluitvorming ter zake de gewenste zorgvuldigheid zoals opgenomen in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoegzaam in acht is genomen;

ten aanzien van de afweging van belangen:

 • -bewoners in een brief van 3 januari 2012 zijn geïnformeerd over het geplande groot onderhoud van de Oranjewijk en zijn gevraagd om wensen, problemen of suggesties kenbaar te maken;

 • -tijdens de bewonersavond op 26 april 2012 de ontwerpen inclusief verkeersmaatregelen met bewoners zijn besproken;

 • -een goede bereikbaarheid van alle woningen gegarandeerd blijft;

 • -dit besluit heeft dan ook geen onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur van politie:

 • -politie heeft per brief d.d. 16 januari 2013 (zie bijlage) negatief geadviseerd ten aanzien van het in voorgenomen verkeersbesluit opgenomen instelling van éénrichtingsverkeer, een en ander zoals besproken in het verkeersoverleg van 10 juli 2012;

 • -politie van oordeel is dat de verkeersveiligheid niet gewaarborgd is met het instellen van éénrichtingsverkeer als gevolg van verwachtte toename van snelheid en negatie van het éénrichtingsverkeer;

 • -de gemeente dit oordeel niet deelt, daar met de smalle rijbaanbreedte met parkeren aan weerszijde van de weg in combinatie met aanleg van extra drempels en plateau’s de snelheid beperkt zal blijven;

 • -de gemeente van oordeel is dat éénrichtingsverkeer een goede verkeers-circulatiemaatregel vormt waarmee de doorgang en vrijheid van het verkeer gewaarborgd kan worden en welke door de beperkte breedte van de weg en onmogelijkheid elkaar in tegengestelde richting te passeren in belangrijke mate een zelfhandhaafbare maatregel is;

 • -bewoners op de bewonersavond op 26 april 2012 positief gereageerd hebben op het voornemen om éénrichtingsverkeer in te stellen waarmee het risico op (tegen elkaar in) vast rijden en/of elkaar voor willen zijn wordt voorkomen;

 • -bewoners als belangrijkste gebruikers van de weg snel bekend zullen zijn met de verplichte rijrichting op de Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat waarmee het gevaar van negatie van de verplichte rijrichting beperkt zal zijn;

 • -de gemeente in afwijking van het advies van politie op grond van bovengenoemde argumenten het voorgenomen besluit tot instelling van éénrichtingsverkeer op de Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat (uitgezonderd voor (brom)fietsers) zal handhaven en conform inrichtingsplan zal inrichten.

Waddinxveen, 31 januari 2013

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

het plv. hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte

(P.C. Kops)

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14-0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.a. de adviseur van de politie Hollands Midden;

 • b.b. afdeling voorlichting ter publicatie;