Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2013, 36487Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Bestemmingsplan Centrum Oost vastgesteld, Bergambacht

De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 het bestemmingsplan Bergambacht Centrum Oost vastgesteld (planidentificatie: NL.IMRO.0491.BP1231CO001-VG01) Ook stemde de raad in met het niet vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de WRO aangezien het kostenverhaal anders geregeld is.

Het college van B & W verleende op 18 december 2013 de aan het bestemmingsplan Centrum Oost Bergambacht gerelateerde omgevingsvergunning ‘Bloemengaarde’ voor het realiseren van 26 eengezinswoningen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken van donderdag 2 januari tot en met woensdag 12 februari 2013 ter inzage bij de publieksbalie Bouwzaken. Van ma. t/m do. van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het bestemmingsplan is te raadpleegbaar op www.bergambacht.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedures

Artikel 3.30 van de Wro maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval worden de herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van fase I gecoördineerd behandeld (besluit gemeenteraad 27 september 2012). Door het toepassen van deze coördinatieregeling worden de betrokken besluiten op de aanvragen en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft als gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden. Let op, voor beide procedures is dus maar één beroepstermijn.

Ter inzage

Alleen een direct belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de ter inzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let wel, op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

In werking

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 5 februari 2014. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.