Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2013, 36469Overig

Zaakverdelingsreglement rechtbank Limburg

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Limburg vast voor welke zaken en op welke rechtspraaklocaties de rechtzoekende in het arrondissement terecht kan. Dit reglement komt in de plaats van het reglement dat per 6 april 2013 in werking is getreden. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft de zaken verdeeld aan de hand van de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

Vanaf 1 januari 2014 kent de rechtbank Limburg twee zittingsplaatsen: Maastricht en Roermond.

In het onder 2. vermelde zaakverdelingsschema staat welke zaaksoorten in welke zittingsplaats worden behandeld.

Voor een gedetailleerd schema wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl .

Voor kanton- en handelszaken die met een dagvaarding of verzoekschrift worden ingeleid, gelden bovendien de volgende bepalingen:

Heeft de gedaagde partij woonplaats in de gemeentes Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert (hierna: regio Noord) of de gemeentes Beek, Onderbanken, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein (hierna: regio Midden) dan dient in kantonzaken (ook in kort geding) gedagvaard te worden voor de zittingsplaats Roermond. Ook verzoekschriften betreffende kantonzaken (met uitzondering van verzoeken tot onderbewindstelling) dienen in dat geval te worden ingediend in Roermond.

Heeft de gedaagde partij woonplaats in de gemeentes Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal (hierna: regio Zuid) dan dient in kantonzaken (ook in kort geding) gedagvaard te worden voor de zittingsplaats Maastricht. Ook verzoekschriften betreffende kantonzaken dienen in dat geval te worden ingediend in Maastricht.

Verzoeken tot onderbewindstelling worden ingediend in zittingsplaats Roermond als de rechthebbende woonplaats heeft in de regio Noord en in zittingsplaats Maastricht als de rechthebbende woonplaats heeft in de regio Zuid of de regio Midden.

Dagvaardingen (ook in kort geding) en verzoekschriften in handelszaken worden aangebracht in zittingsplaats Roermond als de gedaagde woonplaats heeft in de regio Noord en in zittingsplaats Maastricht als de gedaagde woonplaats heeft in de regio Zuid of de regio Midden.

Alle mededingingszaken en agentuurzaken moeten worden aangebracht en zullen worden behandeld in de zittingsplaats Maastricht.

Alle pachtzaken, grondzaken en vervoerszaken moeten worden aangebracht en zullen worden behandeld in de zittingsplaats Roermond.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

Zittingsplaats A:

Adresgegevens

Sint Annadal 1

6214 PA Maastricht Postbus 1988

6201 BZ Maastricht

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Zittingsplaats B:

Adresgegevens

Willem II Singel 67

6041 HR Roermond Postbus 950

6040 AZ Roermond

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Limburg worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATS

LIMBURG

A

B

Bestuursrecht

   

Rijksbelastingen

   

Vreemdelingenzaken

 

x

Wabo-milieuzaken

 

x

Sociale zekerheid

x

x

Studiefinanciering

 

x

Ambtenarenrecht

x

x

Lokale belastingen

x

x

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

Wet werk en bijstand

x

x

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

Civiel recht

   

Kantonzaken

   

Zaken tot € 25.000,-

x

x

Arbeidszaken

x

x

Agentuurzaken

x

 

Huurzaken

x

x

Consumentenzaken

x

x

Pachtzaken

 

x

Curatele en mentorschap

x

x

Erfrecht

x

x

Bewind

x

x

Handelszaken

   

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

Schuldsaneringen

x

x

Grondzaken

 

x

Intellectuele eigendom

x

x

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

Mededingingszaken

x

 

Aanbestedingszaken

x

 

Letselschade

x

x

Vervoerszaken

 

x

Verzekeringszaken

x

x

Erfrecht

x

x

Alle overige civiele zaken > € 25.000,-

x

x

Personen- en familierecht

   

Huwelijk/Partnerschap

x

x

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

Ondertoezichtstelling

x

x

Uithuisplaatsing

x

x

Scheiding c.a.

x

x

Levensonderhoud

x

x

Adoptie

x

x

Verhaal bijstand

x

x

Burgerlijke Stand

x

x

Voogdij overige

x

x

Wet op de jeugdzorg

x

x

Erkenning/ontkenning vaderschap

x

x

Verdeling/verrekening

x

x

Leerplichtzaken

x

x

Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

Huisverbod

x

x

Overige familiezaken

x

x

Strafrecht

   

Megazaken

 

x*

LP-zaken

 

x*

FP-zaken

 

x*

PR-zaken gedetineerd

x

x

PR-zaken niet gedetineerd

x

x

MK-zaken gedetineerd

x

x

MK-zaken niet gedetineerd

x

x

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

TBS verlengingen

x

x

Ontnemingen

x

x

Overtredingen

x

x

Mulderzaken

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

Raadkamerrekesten

x

x

* zaken met lokale gebondenheid kunnen ook op de locatie Maastricht worden behandeld.

   

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie in het arrondissement te behandelen.

In bijzondere gevallen kan de behandelend rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie in het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is tevens vermeld welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Civiele kantonzaken: op beide zittingsplaatsen op woensdag 10.00 en 11.00 uur.

(gedaagden waarvan de achternaam of de bedrijfsnaam begint met de letters A t/m L worden gedagvaard op het tijdstip 10.00 uur en gedaagden waarvan de achternaam of de bedrijfsnaam begint met de letters M t/m Z worden gedagvaard op het tijdstip 11.00 uur).

Civiele rolzaken (overige): op beide zittingsplaatsen op woensdag 10.00 uur.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank Oost-Brabant.

Ook zaken van rechtzoekenden ten aanzien van wie anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank worden verwezen naar de rechtbank Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Die regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl .

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 26 november 2013.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaakverdelingsreglement rechtbank Limburg.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.