Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 36442Verkeersbesluiten

Logo LansingerlandVerkeersbesluit parkeerschijfzone Stationssingel in Berkel en Rodenrijs

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Overwegende het volgende:

Inleiding

In de kern Berkel en Rodenrijs ligt aan de westelijke zijde van de Stationssingel het Randstad Rail-station Westpolder. Bij het station ligt een parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt gebruikt door reizigers die de auto als voor- en natransport gebruiken. Zeer regelmatig is er meer vraag naar parkeerplaatsen dan dat er parkeerplaatsen zijn. Het gevolg hiervan is dat forensen in toenemende mate gaan parkeren op een ander deel van de Stationssingel tussen de Oudelandselaan en de Anne de Vriessingel. Op dit deel liggen basisscholen. De parkeerruimte op dit deel van de Oudelandselaan is gebaseerd op de aanwezige woningen en de scholen. Voor de scholen worden de parkeerplaatsen gebruikt voor het halen en brengen van kinderen. Het is bij de ontwikkeling van de wijken niet de intentie geweest dat forensen hierop parkeren. Doordat forensen van ’s morgens vroeg tot eind van de middag parkeren kunnen ouders/verzorgers de parkeerplaatsen niet gebruiken voor het halen en brengen van hun kinderen. Dit geeft verkeersonveilige situaties doordat auto’s op de rijbaan of dubbel worden geparkeerd. Om de verkeerssituatie veiliger te maken en de parkeerplaatsen functioneel te benutten en bruikbaar te houden zijn maatregelen gewenst.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Voor dit besluit wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Verkeersmaatregelen en argumentatie

Parkeerschijfzone

Het parkeerterrein bij Randstad Rail-station Westpolder (kern Berkel en Rodenrijs) wordt gebruikt door reizigers die de auto als voor- en natransportmiddel gebruiken. Niet altijd is er voldoende plaats op het parkeerterrein. Het gevolg hiervan is dat forensen in toenemende mate gaan parkeren op het deel van de Stationssingel tussen de Oudelandselaan en de Anne de Vriessingel. Op dit deel zijn woningen en er zijn basisscholen. De aanwezige parkeerruimte op dit deel van de Oudelandselaan is hierop gebaseerd. Voor de scholen worden de parkeerplaatsen gebruikt voor het halen en brengen van kinderen. Het is bij de ontwikkeling van de wijken niet de intentie geweest dat forensen hierop parkeren. Forensen parkeren er doorgaans voordat de scholen aanvangen en verlaten de parkeerplaatsen nadat de scholen zijn uitgegaan. Ouders/verzorgers kunnen de parkeerplaatsen dan niet gebruiken voor het halen en brengen van hun kinderen. Er ontstaan hierdoor verkeersonveilige situaties doordat auto’s op de rijbaan of dubbel worden geparkeerd. Kinderen zijn dan niet goed meer zichtbaar en bevinden zich niet altijd meer op de loopgedeelten aan de weg. Door het parkeren van forensen blijven er ook minder parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners. Om de verkeerssituatie veiliger te maken en de parkeerplaatsen functioneel te benutten en bruikbaar te houden zijn maatregelen gewenst. Dit kan in de vorm van het instellen van een parkeerschijfzone. Op de bij dit besluit horende situatietekening staan de bedoelde parkeervakken in blauw aangeduid.

De zone hoeft alleen op werk- c.q. schooldagen van kracht te zijn, dat wil zeggen van maandag t/m vrijdag. De werkingstijden kunnen tussen 8.00 uur en 12.00 uur worden ingesteld waarbij een maximale parkeerduur van 2 uur voldoende is. Door het instellen van deze tijden en maximale parkeerduur wordt tegengegaan dat (de meeste) forensen de hele dag kunnen parkeren. Ouders/verzorgers, die hun kinderen naar school brengen of ophalen, kunnen ook zonder problemen parkeren. Visite van bewoners, er vanuit gaande dat die doorgaans na 9.30 uur komt, kunnen ook parkeren met een parkeerschijf, zonder dat zij daarbij later op de dag weer moeten deelnemen aan het verkeer en de parkeerschijf moeten verzetten.

De parkeerschijfzone wordt ingesteld aan de Stationssingel tussen de Anne de Vriessingel en de Stationssingel ter hoogte van nummer 72. Dit is de grens van de al geldende 30 km/u-zone en de schoolzone. Op dit deel van de Stationssingel bestaat de grootste parkeerdruk. Om een zone logisch en inzichtelijk te laten zijn voor weggebruikers is het gewenst om een zone vanaf een kruising en/of een ander markeringspunt in te stellen. In dit geval is het aan de oostzijde van de Stationssingel voor de weggebruiker het meest logisch dat de grens van de parkeerschijfzone samenvalt met de al geldende 30 km/u-zone-grens. Aan de westzijde is het het meest logisch om de zone te laten aanvangen ter hoogte van de Anne de Vriessingel, omdat daar de woningen en de parkeervakken ‘beginnen’. Het deel van de Stationssingel tussen de woning Stationssingel 72 en de Oudelandselaan wordt niet in de parkeerschijfzone geplaatst. De parkeerplaatsen in het ‘binnengebied’, inclusief de parkeerplaatsen aan de kopse kanten ter hoogte van de woningen Stationssingel 112-116, blijven ook buiten de parkeerschijfzone. Door een deel van de Stationssingel en het binnengebied van de woningen buiten de parkeerschijfzone te houden, blijven er voldoende parkeerplaatsen over om lang te kunnen parkeren zonder gebruikmaking van de parkeerschijf. Hiernaast worden er voor bewoners ontheffingsmogelijkheden geschapen (zie onder).

Ontheffingen

De parkeerschijfzone wordt ingesteld aan de Stationssingel, tussen de Stationssingel 72 en de Anne de Vriessingel. De woningen die zich ter hoogte van de zone bevinden zijn de Stationssingel 72-140 (even nummers) en de Zilvergracht 55-113 (oneven nummers). Deze woningen staan in de hieronder afgebeelde kaart weergegeven. Het is reëel om bewoners ter hoogte van de zone de mogelijkheid te blijven bieden om te parkeren. Dit kan worden bewerkstelligd door ze in aanmerking te laten komen voor een ontheffing. Dit geldt ook voor de bewoners van de woningen Stationssingel 64-70, omdat zij als eerste blok zijn gelegen naast de zonegrens en daardoor meer langparkeerders kunnen verwachten voor hun woning. Om de parkeerplaatsen functioneel te benutten en het gebruik van het parkeren op eigen terrein te stimuleren worden ontheffingen niet ongelimiteerd uitgegeven. Personeel van de onderwijsvoorzieningen komen niet in aanmerking voor een ontheffing. Zij kunnen verspreid in de wijk van de school de auto parkeren of op de langparkeervakken aan de Stationssingel. Ontheffingen worden op woonadres gezet. Hierdoor kan een ontheffing ook worden gebruikt door een bezoeker. Voor bewoners geldt dat de ontheffingen afhankelijk worden gesteld van het oorspronkelijke aantal parkeerplaatsen dat bewoners volgens het bestemmingsplan op eigen terrein hebben en het autobezit.

De bewoners van de bovengenoemde woningen komen als volgt in aanmerking voor een ontheffing:

•0 parkeerplaatsen op eigen terrein : 2 ontheffingen

(voor verkrijgen 2 e ontheffing bewijs overleggen van bezit/gebruik van twee auto’s)

•1 parkeerplaats op eigen terrein : 1 ontheffing

(voor verkrijgen 1 e ontheffing bewijs overleggen van bezit/gebruik van twee auto’s)

•2 parkeerplaatsen op eigen terrein : 0 ontheffingen

Situering en beheer van de wegen

De Stationssingel ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (kern Berkel en Rodenrijs) en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

Consultatie bewoners

Er is een aantal keren een schriftelijke consultatie bij de bewoners gehouden over de wenselijkheid en wijze van invoeren van een parkeerschijfzone. De uitkomsten ervan zijn meegewogen in dit besluit. Het ging hierbij met name om de grootte en de werkingstijden van de zone en de wijze van het verlenen van ontheffingen.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft in de Verkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam-Rijnmond.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teamleider Beheer is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoeringsregelen van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Onvoorziene gevallen

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen de uitwerking van dit besluit zodanig is, dat sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard. In zo’n bijzonder geval kan het college ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit verkeersbesluit.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp-verkeersbesluit (T13.11284) zijn zienswijzen ingediend door:

 • 1.dhr N. van Dijk, Felix Timmermanshof 6, 2652 KH Berkel en Rodenrijs (I13.41323)

 • 2.dhr A. Jonis & mw N. Sparreboom, Stationssingel 140, 2652 HS Berkel en Rodenrijs (I13.46671)

 • 3.mw. K. Chan-Tang, dhr. P. Kruithof, mw. S. Trautmann/dhr. J. Vrind (gezamenlijke zienswijze),

Stationssingel 70, resp. 68, resp. 66, 2652 HR Berkel en Rodenrijs (T13.45392)

Ad 1 De heer N. van Dijk

De heer Van Dijk geeft aan dat hij woonachtig is in de Felix Timmermanshof. Hij vreest dat door het instellen van de parkeerschijfzone de parkeerproblematiek verschuift naar zijn straat/deel van de wijk en dat een toenemende verkeersdruk verkeersonveiligheid kan opleveren voor kinderen.

Ad 2 De heer A. Jonis & mw. N. Sparreboom

De heer Jonis & mw. Sparreboom geven aan dat ze de ontheffingsmogelijkheden en de werkingstijd van de parkeerschijfzone te beperkt vinden.

Ontheffingsmogelijkheden

Zij geven te kennen dat ze hun parkeerplaats op eigen erf in stand hebben gelaten. Deze parkeerplaats en de toegangsweg zijn echter vrij smal. Hierdoor moeten ze over privé-parkeerplaatsen van woningen aan de Zilvergracht rijden. Dit is niet mogelijk wanneer deze bewoners hun eigen auto daarop hebben geparkeerd. Het gebruik van hun eigen parkeerplaats is dan ook niet altijd mogelijk. De heer Jonis & mw. Sparreboom vinden de ontheffingsmogelijkheden, die ertoe kan leiden dat zij geen ontheffing krijgen, te beperkend.

Werkingstijd parkeerschijfzone

De parkeerschijfzone geldt van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Hiermee wordt in hun ogen alleen de vroege forens geraakt (tot 9.30 uur). De heer Jonis & mw. Sparreboom pleiten voor een ruimere werkingstijd. Ook constateren zij dat er op zaterdagen en zondagen meer parkeerdruk ontstaat door mensen die een dagje naar Rotterdam of Den Haag gaan.

Ad 3 mevrouw K. Chan-Tang, de heer P. Kruithof en mevrouw S. Trautmann/de heer J. Vrind

Deze bewoners zijn het niet eens met de begrenzing van de parkeerschijfzone. Zij wensen ook het aangrenzende huizenblok (Stationssingel 64-70) in de parkeerschijfzone op te nemen, omdat hier anders door forensen geparkeerd gaat worden. Zij vinden het logisch en inzichtelijk dat de zone wordt ingesteld bij de woning ter hoogte van Stationssingel 48 (of nr. 64).

Becommentariëring van de zienswijzen

Ad. 1 De heer N. van Dijk

De heer Van Dijk vreest voor een verschuiving van het parkeergedrag van forensen. Door het instellen van een parkeerschijfzone worden forensen meer gestimuleerd om voor een andere vervoerswijze te kiezen dan de auto. Om dit te bevorderen zijn door de gemeente al extra fietsparkeervoorzieningen bij station Westpolder aangelegd en is er fietsbewegwijzering aangebracht naar station Westpolder. Ook wordt er geïnvesteerd in meer fietsroutes naar het station. Er blijft een kans bestaan dat forensen uitwijken naar andere delen van de wijk. De loopafstanden voor forensen naar het station worden door de parkeerschijfzone echter groot, waardoor de forens minder wordt geprikkeld om de auto als voortransportmiddel te gebruiken. Tevens zal er, wanneer de parkeerschijfzone wordt ingesteld en de forens toch de auto als voortransportmiddel wil gebruiken, een spreiding van parkeren door de verschillende delen van de wijken plaatsvinden en niet alleen in de straat van de heer Van Dijk. Op de Stationssingel zelf blijven nog steeds langparkeerplaatsen beschikbaar.

Ad 2 De heer A. Jonis & mw. N. Sparreboom

Ontheffingsmogelijkheden

De toegangsweg tot de privéparkeerplaats van de heer Jonis & mw. Sparreboom aan de Stationssingel 140 is meer dan 6 meter breed. Deze toegangsweg is ruim en werkt geen belemmeringen op. Een breedte van meer dan 6 meter volstaat ruimschoots volgens de normen uit het ASVV 2012 (uitgaven van het CROW, “Nationaal Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte”).

De privéparkeerplaats is 2,8 meter breed. De beperkte breedte van hun parkeerplaats kan hinder geven bij met name het in- en uitstappen. Dit wordt verder bemoeilijkt door de aanwezigheid van enerzijds een stenen berging en anderzijds een hoge houten erfafscheiding aan de andere zijde van de privéparkeerplaats. Beide zijn vanuit de bouw gerealiseerd. Voor parkeerplaatsen op eigen erf wordt een breedte van minimaal 3 meter door ons aangehouden. Bij een dergelijke minimale breedte is een privéparkeerplaats goed te gebruiken. De houten erfafscheiding kan niet worden verplaatst door de aanwezigheid van een achterpad van de woningen aan de Poldermolenplein. Gelet op het bovenstaande komen de bewoners van de woning Stationssingel 140 in aanmerking voor twee ontheffingen.

Werkingstijd parkeerschijfzone

De parkeerschijfzone geldt van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur, waarbij de maximale parkeerduur twee uur is. Een parkeerschijf dient vanaf het eerstvolgende hele of halve uur zichtbaar achter de voorruit te worden gelegd. Vanaf 9.30 uur kan de parkeerschijf worden gelegd waardoor de rest van de dag in de parkeerschijfzone kan worden geparkeerd. In het algemeen reizen de laatste forensen voor 9.30 uur. Het besluit beoogt iets te doen aan het forensparkeren. Met deze werkingstijden wordt dit bewerkstelligd. Hiermee wordt ook geen probleem geschapen voor ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen of ophalen. Voor visite wordt eveneens geen grote probleem verwacht (na 09.30 uur kan de hele dag worden geparkeerd). De zone uitbreiden naar de zaterdag en de zondag vinden wij nog niet wenselijk. Dagjesmensen voor Rotterdam en Den Haag kunnen dan veel beter dan op doordeweekse dagen parkeren op het parkeerterrein van station Westpolder. Hier is in de weekenddaggen doorgaans voldoende parkeerruimte. Indien zich in de toekomst het probleem ook in toenemende mate voordoet aan de Stationssingel ter hoogte van de parkeerschijfzone, dan kan een uitbreiding naar de zaterdag en/of de zondag alsnog worden overwogen.

Ad 3 mevrouw K. Chan-Tang, de heer P. Kruithof en mevrouw S. Trautmann/de heer J. Vrind

Deze bewoners verzoeken ook het aangrenzende huizenblok (Stationssingel 64-70) in de parkeerschijfzone op te nemen. Voor deze woningen is het eerste blok parkeerplaatsen dat buiten de parkeerschijfzone ligt en waar zonder parkeerschijf kan worden geparkeerd. Om een zone inzichtelijk te laten zijn voor weggebruikers vinden wij het gewenst om de zone vanaf een kruising en/of ander markeringspunt in te stellen, in dit geval vanaf de al geldende 30 km/u-zone-grens. Hier houden wij aan vast, mede ook om de verhouding tussen lang en kort parkeren te behouden. Wij beseffen dat de bewoners van Stationssingel 64-70 het eerste blok woningen zijn naast de parkeerschijfzonegrens waarvoor langparkeren mogelijk is. Hier kunnen dan ook meer langparkeerders worden verwacht. De bewoners worden tegemoetgekomen door hen ook in aanmerking te laten komen voor een ontheffing, zodat ze in het gebied kunnen parkeren waar de parkeerschijfzone van kracht is.

Besluiten:

 • I.Een parkeerschijfzone in te stellen aan de Stationssingel, tussen de Stationssingel 72 en de Annie de Vriessingel (kern Berkel en Rodenrijs), door de plaatsing van de borden E10 en E11 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van blauwe belijning als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven;

 • II.Door plaatsing van de onderborden OB206p onder de borden E10 de parkeerschijfzone te laten gelden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur waarbij de maximale parkeerduur twee uur is;

 • III.Ontheffingen:

De bewoners van de woningen Stationssingel 64-140 (even nummers) en de Zilvergracht 55-113 (oneven nummers) in aanmerking te laten komen voor geen, één of twee ontheffingen (afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen dat oorspronkelijk volgens het bestemmingsplan op eigen terrein is aangelegd en het autobezit) en wel als volgt:

 • 0 parkeerplaatsen op eigen terrein : 2 ontheffingen

  (voor verkrijgen 2 e ontheffing bewijs overleggen van bezit/gebruik van twee auto’s)

 • 1 parkeerplaats op eigen terrein : 1 ontheffing

  (voor verkrijgen 1 e ontheffing bewijs overleggen van bezit/gebruik van twee auto’s)

 • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein : 0 ontheffingen

  • I.Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en de Heraut;

  • II.Een kopie van dit besluit te zenden aan:

   • ba.Politie Rotterdam-Rijnmond, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

   • bb.Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, A. Fortuin

   • bc.Afdeling Beheer & Onderhoud, E. Korteland

   • bd.Archief

13 december 2013,

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Marco van der Sloot

teamleider Team Beheer

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een beroepschrift sturen aan de rechtbank in Rotterdam. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het besluit geldt ook tijdens de beroepsprocedure. Tijdens de beroepsprocedure kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroep indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.