Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2013, 36267Verkeersbesluiten

Logo EmmenGemeente Emmen: verkeersbesluit – Tijdelijke verkeersmaatregelen aan de Hoofdstraat, Sterrenkamp / Kapelstraat door verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt in relatie tot de reconstructie marktplein Emmen-centrum.

Burgemeester en wethouders

Gelet op:

 • De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • Het Mandaatbesluit 2012, tweede versie, van de gemeente Emmen.

Overwegende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 14.

 • Op grond van artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geschieden (in afwijking van artikel 35) de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.

 • De bekendmaking van verkeersbesluiten geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant als bedoeld in artikel 26 van de BABW.

 • Dat de in dit besluit onderhavige wegvakken in beheer zijn bij de gemeente Emmen.

Uit het oogpunt van:

 • -Het in standhouden van de weg en het waarborgen van een goede doorstroming en de bruikbaarheid daarvan.

 • -Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Is het gewenst om

Het éénrichtingsverkeer in de Sterrenkamp en in de Hoofdstraat (op de cirkel bij het voormalig postkantoor) op te heffen gedurende de tijden van de warenmarkt zodat deze wegen in twee-richtingen gebruikt kunnen worden. De Kapelstraat wordt, tijdens de markt, ter hoogte van de inrit naar de parkeergarage van het appartementencomplex “De Kei”afgesloten voor al het verkeer komende vanaf de Wilhelminastraat. Dit geldt gedurende de periode januari 2014 tot en met juni 2015.

Deze tijdelijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk omdat de warenmarkt wordt verplaatst. Dit alles heeft te maken met de reconstructie van het marktplein in het centrum van Emmen.

Motivering

Het project marktplein maakt onderdeel uit van het project Centrumvernieuwing Emmen. Afgesproken is dat de warenmarkt doorgang dient te vinden tijdens de reconstructie van de markt. Derhalve is besloten om de warenmarkt te verplaatsen en de marktkramen te verdelen over de volgende straten: Cezannepassage - Mondriaanplein - Notaris Oostingstraat - Hoofdstraat (richting Rabobank) - cirkel bij het voormalig postkantoor - Wilhelminastraat tot de ingang naar parkeerterrein WPIII.

Auto

In de Sterrenkamp en in de Hoofdstraat (op de cirkel bij het voormalig postkantoor) geldt tijdens de warenmarkt een twee-richtingen verkeer zodat bewoners/bedrijven en expeditieverkeer hun woning/bedrijf kunnen bereiken. De Kapelstraat is vanaf de zijde Wilhelminastraat ter hoogte van de inrit naar de parkeergarage van het appartementencomplex “De Kei”gesloten voor al het verkeer. Hierdoor kunnen bewoners/bedrijven in de Kapelstraat (via de Sterrenkamp en Zonneweg) hun woning/bedrijf bereiken.

Bedrijven (expeditieverkeer)

Alle bedrijven binnen dit gebied worden via een brief geïnformeerd over deze tijdelijke verkeersmaatregelen en hen zal worden verzocht om het expeditieverkeer op de vrijdag pas na 15.00 uur ’s middags te laten plaatsvinden.

Bewoners / vergunninghouders

Alle bewoners en vergunninghouders binnen dit gebied worden geïnformeerd over het verplaatsen van de warenmarkt. De bewoners kunnen (ondanks de marktkramen en met gepaste snelheid) bij hun woning komen. De vergunninghouders wordt verzocht om gedurende de markt hun auto te parkeren op het parkeerterrein Klokkenslag.

Fietsers / Voetgangers

De straten, waar de warenmarkt naar toe wordt verplaatst blijven toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In enkele straten geldt een voetgangersregiem hier dient de fietser de fiets aan de hand te nemen.

Ambulante diensten

De brandweer heeft ingestemd met het verplaatsingsplan van de warenmarkt op vrijdag. Er blijft een doorgang gegarandeerd voor alle hulpdiensten.

Belangenafweging

Op 17 december 2013 heeft het college van B&W van Emmen ingestemd met het verplaatsen van de markt. Voor bewoners en bedrijven wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

De maatregelen zijn besproken met de Marktcommissie, Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad, en de brandweer.

Besluiten:

1.De geldende éénrichtingsverkeer in de Sterrenkamp en in de Hoofdstraat (op de cirkel bij het voormalig postkantoor) op te heffen gedurende de tijden van de warenmarkt zodat deze wegen in twee-richtingen gebruikt kunnen worden, conform bijgevoegde tekening:tekening: 2013-ROIvb-warenmarkt verplaatsen.

 • 2.De Kapelstraat, komende vanaf de Wilhelminastraat, af te sluiten voor al het verkeer door het plaatsen van een C1-bord ter hoogte van de parkeergarage onder het appartementencomplex “De Kei”, conform bijgevoegde tekening: 2013-ROIvb-warenmarkt verplaatsen.

 • 3.Het plaatsen van C1-borden (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) op diverse locaties voor het afzetten van het marktterrein.

 • 4.Deze verkeersmaatregelen gelden vanaf januari 2014 tot en met juni 2015.

Emmen, 17 december 2013

Burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

het hoofd van het team Voorbereiding,

V.Fennis

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen gedurende een periode van zes weken na bekendmaking. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de toezichthouder, de heer K. Klein via telefoonnummer 14 0591.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur / team Voorbereiding, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. Via het formulier op www.emmen.nl/bezwaar kan ook digitaal een bezwaarschrift worden ingediend.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Bijlagen

•tekening: 2013-ROIvb-warenmarkt verplaatsen