Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Graft-De RijpStaatscourant 2013, 35974Ruimtelijke plannen

Logo Graft-De Rijp
Rectificatie bekendmaking (en ter inzage ligging) vastgesteld bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’, Graft-De Rijp en besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder (voor gebouw van de ‘brede school’). Graft-De Rijp

Omdat gebleken is dat het bestemmingsplan en stukken niet (juist) zijn gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl, wordt de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’ (en besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder) opnieuw gedaan.

Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’ te gemeente Graft-De Rijp (verbeelding, plantoelichting en planregels met kenmerk NL.IMRO.0365.BPOosterven-VA01, 12 november 2013) ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad van Graft-De Rijp bij besluit van 12 december 2013.

Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van het dorp De Rijp ter plaatse van het huidige sportgebied. De gronden van het plangebied hebben betrekking op het gehele sportgebied bestaande uit het voetbalcomplex van SV De Rijp, het tenniscomplex en de sporthal Oosterven. De aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is het voornemen om de huidige sportvelden die zijn gelegen ten oosten van de kern De Rijp te intensiveren (van 4 naar 3 velden) en de vrijkomende ruimte te benutten voor de bouw van een brede school. De nieuwe brede school moet onderdak bieden aan basisonderwijs, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de bibliotheek en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Omdat de voorgenomen ontwikkeling in strijd is met het vigerende bestemmingsplan wordt met dit bestemmingsplan een nieuw ruimtelijk-planologisch kader vastgelegd. De overige gronden zijn conserverend, conform het huidige gebruik, in het bestemmingsplan opgenomen.

Overeenkomstig de Wet geluidshinder maken burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp tevens bekend dat zij op 12 november 2013 een hogere geluidswaarde hebben vastgesteld voor de nieuwbouw van een school op het perceel Oosterven te De Rijp (Graft-De Rijp, sectie C, nr. 1646/voetbalveld S.V. De Rijp/J. Ploegerlaan), gelegen op een perceel dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’. De geprojecteerde school is gelegen binnen de geluidzone van de Provinciale weg N244 (Alkmaar – Purmerend).

Een Besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder (voor het gebouw van de ‘brede school’)

ligt op basis van artikel 145 Wet geluidshinder tegelijkertijd ter inzage met het vastgestelde bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen maar ook een school, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de Provinciale weg N244, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de gevel van de school is, met een geluidbelasting van ten hoogste 51 dB, echter lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.

Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp besluit derhalve om voor de school, op grond van de artikelen 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 51 dB.

Het ontwerp van het bestemmingsplan en een ontwerp Besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder zijn gepubliceerd op 9 april 2013 en hebben met ingang van woensdag 10 april 2013 met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidshinder zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de besluiten/het bestemmingsplan te wijzigen.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan ‘Sportgebied Oosterven’ en besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder liggen met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf woensdag 29 januari 2014 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp (Sloep 7 te de Rijp). U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Het vastgestelde bestemmingsplan en besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder zijn met bijbehorende stukken ook te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente Graft-De Rijp (www.graftderijp.nl : klik op ‘actueel’ en ‘bekendmakingen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen’ voor het bestemmingsplan. Voor het Besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder ‘actueel’ en ‘bekendmakingen’ en vervolgens op ‘Hogere geluidswaarde verleend’).

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet tijdig zijn/haar zienswijze kenbaar heeft gemaakt;

  • eenieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan tegen het besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet tijdig zijn/haar zienswijze kenbaar heeft gemaakt;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit bij vaststelling in het besluit zijn aangebracht.

Het bestemmingsplan (en Besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder) treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan en Besluit Hogere Waarde Wet geluidshinder niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Als binnen de inzage termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit (bestemmingsplan) niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl ).

Voor informatie en om de stukken buiten de openingstijden in te zien kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer R. Klaassen, telefoonnummer(s) 0299-391977 / 0725488228.